Szkolenie online dotyczące zmian w Kodeksie Pracy

Termin szkolenia: 27.07.2022 lub 29.08.2022 (termin do wyboru)

Program spotkania szkoleniowego:
I. Zmiany w umowach o pracę, warunkach zatrudnienia i wzorach dokumentów
1. Umowa na okres próbny
przedłużenie umowy ponad 3 miesiące o czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy
uzależnienie długości umowy na okres próbny od zamierzonego okresu trwania umowy o pracę na czas określony
ponowne zawarcie umowy na okres próbny
2. Umowa na czas określony:
a) obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy
b) konsultacje ze związkami zawodowymi
c) roszczenie pracownika o przywrócenie do pracy albo uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
d) jak formułować przyczyny rozwiązania umowy
3. Zmiana treści umowy o pracę – wzór umowy
4. Zmiana treści informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) – wzór informacji
5. Pracownik delegowany do pracy za granicą – nowy zakres informacji – wzór informacji
6. Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia
7. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy – wzór informacji
8. Szkolenia niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku
9. Zmiana przepisów antydyskrymianacyjnych – aktualizacja informacji dotyczącej równego traktowania w zatrudnieniu (wzór informacji)
10. Zakaz zakazu jednoczesnego zatrudnienia u innego podmiotu a zakaz konkurencji

II. Zmiany w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem – wdrożenie dyrektywy UE 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. work-life balance)
1. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
2. Urlop opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem lub członkiem rodziny
3. Nowe gwarancje trwałości zatrudnienia
4. Zmiany w urlopie rodzicielskim:
a) nowy wymiar urlopu rodzicielskiego
b) podział na części
c) łączenie pracy zawodowej z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego
5. Zmiany w urlopie ojcowskim
6. Obniżona norma czasu pracy a zwolnienie na zdrowe dziecko (zmiany w art. 188 KP)
7. Elastyczna organizacja czasu pracy rodzica dziecka do 8 r.ż.
8. Nowy katalog wykroczeń pracodawcy przeciwko prawom pracownika
9. Elektronizacja wniosków pracowniczych

III. Zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

IV. Zmiany w ustawie o zwolnieniach grupowych

V. Zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług – nowe obowiązki informacyjne pracodawcy delegującego

VI. Przepisy przejściowe

OFERTA:
Szkolenie – Kodeks Pracy – online

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
Formularz zgłoszeniowy – Kodeks Pracy – online