Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zajęcia Klubowe jako element Powiatowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.

Terminy Szkoleń

 • Łeba - 17 - 20.05.2020 r.

- potwierdzone

Zamawiam

Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zajęcia Klubowe
jako element
Powiatowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.

 

termin szkolenia   –   17 – 20.05.2020r.
miejsce szkolenia  –   Hotel „Nadmorski” 84-360 Łeba ul. Nadmorska 9C

 

Na szkolenie zapraszamy: pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie,
pracowników i organizatorów Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz osoby zainteresowane.

Szkolenie poprowadzi – wysokiej klasy ekspert w dziedzinie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,autor licznych publikacji, w tym książkowych, z tego zakresu.
Problematyką osób niepełnosprawnych zajmuje się zawodowo ponad 18 lat.
Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

Informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania udziału w w/w szkoleniu ze środków
KFS na podst. art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2013r. Poz. 674 z późn. zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z dnia 14maja 2014r. Poz. 639).                                                 Wnioski wraz załącznikami dostępne są w siedzibach Urzędu Pracy oraz na stronach internetowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA: – 24 godziny zajęć dydaktycznych.

I. Zakres zadań powiatu w obszarze rehabilitacji społecznej:

 • zadania o charakterze indywidualnym
 • zadania o charakterze instytucjonalnym
 • mechanizm finansowania zadań
 • beneficjenci zadań/status osoby niepełnosprawnej

II. Zajęcia klubowe:

 • podmioty uprawnione do realizacji zajęć klubowych
 • uczestnicy zajęć
 • cel zajęć
 • zasady finansowania zajęć

III. Warsztaty Terapii Zajęciowej:

1. Organizacja działalności warsztatu terapii zajęciowej:

 • cele działalności warsztatu i jego rola w procesie rehabilitacji
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i uczestnicy bez wskazania do terapii zajęciowej
 • organizatorzy warsztatu
 • zasady funkcjonowania warsztatu
 • zadania i kompetencje rady programowej
 • sprzedaż wyrobów uczestników warsztatu
 • formy rehabilitacji zawodowej uczestników warsztatu
 • rada społeczna

2. Kontrola działalności warsztatu:

 • formalne aspekty kontroli – uprawnienia i obowiązki członka zespołu kontrolującego
  i pracownika jednostki kontrolowanej
 • przedmiot kontroli
 • uczestnictwo w warsztacie
 • dokumentacja działalności warsztatu
 • kadra warsztatu
 • proces rehabilitacji społecznej i zawodowej warsztatu – indywidualny program rehabilitacji
 • koszty działalności warsztatu
 • dokumentacja procesu kontroli.

3. Współfinansowanie warsztatu:

 • środki PFRON
 • obowiązki powiatu
 • preliminarz jako plan finansowy

4. Odpowiedzialność z tytułu przekazywania środków na działalność warsztatu:

 • zasady odpowiedzialności dysponenta środków;
 • zasady odpowiedzialności beneficjenta środków (jednostka prowadząca/wtz).

5. Ochrona danych uczestników warsztatu w świetle przepisów RODO                                                     – podstawowe elementy.

6. Przegląd orzecznictwa sądowego dotyczącego działalności warsztatów terapii zajęciowej.

7. Funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej w praktyce – studium przypadku.

IV. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.