KONTROLA ZARZĄDCZA W JST

Terminy Szkoleń

  • Warszawa - 23.03.2020
  • Wrocław - 23.03.2020

- potwierdzone

Zamawiam

KONTROLA ZARZĄDCZA W JST

 

Wykładowca: prawnik, czołowy trener ogólnopolski z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy,
były rzecznik dyscyplinarny w Izbie Skarbowej, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych,wieloletni praktyk skarbowości z 20-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym w izbie skarbowej,wykładowca akademicki. Stały współpracownik naszej firmy.

Cel szkolenia:
przedstawienie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
zapoznanie uczestników z praktycznymi rozwiązaniami, możliwymi do zastosowania w każdej jednostce budżetowej , zaprezentowanie kwestii wchodzących w zakres kontroli zarządczej, standardów i celów kontroli zarządczej, przedstawienie różnych podejść względem ostatecznego pożądanego kształtu kontroli zarządczej.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
nabycie umiejętności interpretacji i praktycznego stosowania obowiązujących przepisów prawa, zapoznanie z obowiązkami spoczywającymi na wszystkich szczeblach zarządczych i wykonawczych, co umożliwi sprawny przebieg informacji w systemie kontroli zarządczej podniesienie umiejętności związanych z procedurą zarządzania finansami publicznymi nabycie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia corocznych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.

Adresaci szkolenia:
kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (urzędów, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, ośrodków pomocy społecznej itp.),
główni księgowi,kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni,pracownicy wspierający działania kierowników,osoby zainteresowane przedmiotową tematyką.

Program szkolenia :

I.  Podstawy prawne i cele wprowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach                                       budżetowych.

II.   Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

III.  Organizacja kontroli zarządczej, poziomy kontroli zarządczej, wprowadzanie                                 czynności kontrolnych, obszary i zagadnienia objęte czynnościami                                                       sprawdzającymi.

IV.  Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej i obowiązki w ramach                            kontroli zarządczej, odpowiedzialność m.in. kierownika jednostki , pracowników                           jednostki.

V.  Kontrola zarządcza – porównanie z kontrolą finansową.

VI.  Procedury kontroli zarządczej , sposoby tworzenia procedur wewnętrznych,                                  regulamin kontroli zarządczej i jego elementy, planowanie systemu kontroli                                   zarządczej i bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej.

VII.  Koordynacja zadań kontroli zarządczej w jednostce.

VIII.  Analiza i ocena występującego ryzyka, kwestionariusze identyfikacji ryzyka.

IX.  Ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej                                                                                  – kwestionariusze samooceny, cele i zadania komitetów audytu.

X.  Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.