Ochrona środowiska w pigułce – dla przedsiębiorców i pracowników

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Ochrona środowiska w pigułce
– dla przedsiębiorców i pracowników

 

Wykładowca  – specjalista w zakresie gospodarowania odpadami i Prawie ochrony środowiska , absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz studiów Podyplomowych na AGH i PK  w zakresie gospodarki odpadami.Dodatkowo roczne studia podyplomowe na AE w Krakowie w zakresie systemów ISO. Ekspert ochrony środowiska z długoletnim doświadczeniem w doradztwie  i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska, w tym projektów w zakresie edukacji ekologicznej dla jednostek samorządowych. Koordynuję i przeprowadzam audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Prywatnie menadżer, biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi  i gospodarki wodno -ściekowej, mediator w administracji.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Omówienie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw:

 • ograniczenie czasu magazynowania odpadów
 • monitoring wizyjny obejmujący miejsca magazynowania odpadów
 • zmiany w ramach zezwoleń na zbieranie odpadów  (pojemność miejsc magazynowych, tytuł prawny)
 • nowe wymagania dla wszystkich zbierających i przetwarzających odpady  (np. zabezpieczenie roszczeń)
 • czas na zmianę decyzji
 • nowe organy opiniujące:WIOŚ,wójt, burmistrz, prezydent, Państwowa Straż Pożarna   – operat przeciwpożarowy,

2. Prawo ochrony środowiska – opłaty środowiskowe:

 • podmioty zobowiązane do uiszczania opłat,
 • terminy wnoszenia opłat,
 • rodzaje działalności podlegające opłatom i sprawozdawczości,
 • jak naliczamy opłaty za rok 2019
 • sankcje i kary za niezłożenie sprawozdania i nie wniesienie właściwej opłaty,
  zwolnienia z obowiązku przesyłania wykazów,
 • decyzje administracyjne wymierzające wysokość opłat za korzystanie ze środowiska,
 • opłata podwyższona z tytułu braku pozwolenia,
 • rodzaje korzystania ze środowiska wymagające pozwolenia i zgłoszenia,
 • przedawnienie obowiązku opłatowego; jak długo należy przechowywać dokumentację.

3. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza -rodzaje źródeł podlegających opłatom:

 • źródła niewymagające pozwolenia, w tym: kotły małej mocy, środki transportu,urządzenia klimatyzacyjne, malowanie,
 • KOBiZE

4. BDO i Rejestr – kiedy kończy się termin rejestracji

 • wypełnianie formularza rejestrowego, aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie z rejestru,
 • kto i w jakim terminie musi uzyskać wpis do rejestru,
 • wpis do rejestru z urzędu lub na wniosek,
 • stawki opłaty rejestrowej i rocznej.

5. Ewidencja odpadów i dokumenty stosowane na jej potrzeby

 • obowiązki w zakresie ewidencji odpadów wynikające z przepisów ustawy o odpadach,
 • obowiązujące druki ewidencji odpadów,
 • nowe zasady prowadzenia ewidencji – od 1 stycznia 2020 r.

6. Sprawozdawczość odpadowa – zbiorcze zestawienie danych o odpadach.

7. Kontrola w firmie (analiza przykładowych sytuacji )

8. Pytania i odpowiedzi oraz indywidualne konsultacje