Kontrola pracodawcy w 2020 r. praktyczny przewodnik jak poradzić sobie z kontrolą PIP, ZUS, PUODO oraz SG

Terminy Szkoleń

  • Olkusz - 30.03.2020

- potwierdzone

Zamawiam

Kontrola pracodawcy w 2020 r.
praktyczny przewodnik jak poradzić sobie                   z kontrolą PIP, ZUS, PUODO oraz SG

 

Wykładowca-radca prawny, wybitny specjalista prawa pracy, kadr i prawa informacji,
w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych oraz sądowych.Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia. Wysokie noty uczestników.Współpracownik naszej firmy.

Celem szkolenia jest przekazanie najważniejszych informacji pod kątem właściwego przygotowania się do kontroli, jej sprawnego przeprowadzenia, podjęcia stosownych działań pokontrolnych i zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności karno-administracyjnej, karnej oraz cywilnej. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania oraz wskazówki postępowania przed, w trakcie, oraz po kontroli zakładu pracy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Kontrola PIP
1. Plan kontroli PIP na 2020 r.

1. Umowy o pracę zastępowane przez umowy cywilnoprawne lub samozatrudnienie
a) ryzyko grzywny za zastąpienie umowy o pracę przez umowę cywilnoprawną
b) kluczowe zapisy umowy celem minimalizacji ryzyka
c) skutki zakwestionowania umowy cywilnoprawnej
(podatkowe, ubezpieczeniowe, w obowiązkach pracodawcy)
d) czy zleceniobiorcy podlegają szkoleniom i badaniom BHP?

2. Minimalna stawka godzinowa
a) formy potwierdzania liczby godzin realizacji zlecenia
(czy inspektor ma prawo żądać ewidencji przepracowanych godzin)

3. Kontrola prawidłowego wdrożenia PPK przez PIP

a) katalog wykroczeń, za które grozi grzywna
b) zakres kontroli PPK przez PIP
c) najczęstsze błędy pracodawców

4. Kontrola wypłat wynagrodzenia dłużnikom alimentacyjnym

a) zmiany w KP w 2019 i 2020 r.
b) granice potrąceń należności alimentacyjnych (w tym nagroda roczna, świadczenia z ZFŚS, świadczenia pozapłacowe finansowane przez pracodawcę)

5. Kontrola dokumentacji pracowniczej pracownika

a) prawidłowa i kompletna ewidencja czasu pracy i dokumentacja czasu pracy – wzory dokumentów
b) kontrola prawidłowości prowadzenia akt osobowych (w tym: obowiązek nowej teczki akt osobowych)
c) kontrola kompletności teczki akt osobowych – check list obligatoryjnych dokumentów, wzory dokumentów

2. Kontrola ZUS

1. Kontrola umów o dzieło przez ZUS

a) kluczowe zapisy umowy (jakich zapisów unikać, jakie wprowadzić do umowy) – przykłady, wzory
b) najnowsze orzecznictwo
c) case study, analiza przykładów uczestników
d) konsekwencje zakwestionowania umowy o dzieło – co powinien zrobić pracodawca?

2. Kontrola ZFŚS

a) kryterium socjalne – dokumentowanie, jak stosować
b) zwolnienie od oskładkowania – katalog świadczeń, limity zwolnień

3. Kontrola zwolnień lekarskich pracownika

a) obowiązki pracodawcy w związku z kontrolą zwolnienia lekarskiego

b) obowiązki pracodawcy w związku z zakwestionowaniem zwolnienia lekarskiego

3. Kontrola PUODO

1. Roczny plan kontroli PUODO na 2020 r.
2. Monitoring w zakładzie pracy

a) wdrożenie monitoringu – wzory zapisów i dokumentów
b) zabezpieczenie monitoringu – okres przechowywania

3. Zmiany w KP w 2019 r. związane z ochroną danych osobowych
4. Dokumentacja pracownika a RODO

a) dokumentacja pracownicza a ochrona danych (m.in. czy można przechowywać kopię dyplomu,prawa jazdy)

b) umowy powierzenia danych osobowych (m.in. czy podpisywać umowę powierzenia z medycyna pracy)

5. Wizerunek pracownika a RODO

a) zdjęcie pracownika a dane osobowe i prawo do wizerunku
b) reportaż z imprezy firmowej na stronie www lub Facebooku / Instagramie ,a zgoda na przetwarzanie danych osobowych

6. Obowiązek informacyjny

a) podstawa przetwarzania danych osobowych

b) okres przetwarzania danych osobowych (w tym: termin usunięcia danych osobowych kandydatów do pracy)

– klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienia – wzór
– klauzula informacyjna dla pracownika – wzór

7. Rejestr czynności przetwarzania – wzory wpisów dotyczących rekrutacji i zatrudnienia pracownika

8. Dokumentacja ZFŚS a RODO

a) okres przechowywania danych
b) omówienie zmian z 2019 r. w Ustawie o ZFŚS w związku z ochrona danych osobowych

9. Środki techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych
– jak zabezpieczyć dane osobowe przetwarzane w wersji papierowej i elektronicznej

4. Kontrola SG

1) Zatrudnienie cudzoziemcy – katalog obowiązkowych dokumentów, jakie powinien posiadać pracodawca podlegających sprawdzeniu przez Straż Graniczną

2) Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemcy

3) Skutki prawne nielegalnego powierzenia wykonywania pracy.

5. Kontrola przedsiębiorcy – Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej –

a) częstotliwość kontroli
b) czas trwania kontroli
c) książka kontroli
d) prawa i obowiązki pracodawcy w trakcie kontroli

6. Komornik – obowiązki pracodawcy w przypadku zajęcia wynagrodzenia pracownika

1. Zakres danych osobowych pracownika, jakich może żądać komornik od pracodawcy
(m.in. czy ma prawo żądać informacji nt. numerów rachunków bankowych pracownika)
2. Zmiany w potrąceniach w 2019 i 2020 r. celem poprawy skuteczności egzekucji świadczeń
alimentacyjnych – omówienie zmian w KP i KPC
3. Granie potrąceń w 2020 r. – przykłady, wyliczenia
4. Potrącenia z ZFŚS i innych świadczeń na rzecz pracownika
5. Potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy – zmiany w 2019 r., wyliczenia,wzory oświadczenia i korespondencji do komornika

5. Grzywny – katalog wykroczeń

6. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.