DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A RODO – WARSZTATY, WZORY DOKUMENTACJI

Terminy Szkoleń

  • Wrocław - 09.03.2020

- potwierdzone

Zamawiam

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A RODO
– WARSZTATY, WZORY DOKUMENTACJI

 

Wykładowca-radca prawny, wybitny specjalista prawa pracy, kadr i prawa informacji,
w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych oraz sądowych.Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia. Wysokie noty uczestników.Współpracownik naszej firmy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Transmisja i udostępnienie nagrania sesji organu kolegialnego a RODO

a) realizacja obowiązku informacyjnego wobec uczestników

b) utrwalanie i udostępnianie nagrania – środki techniczne i organizacyjne

c) procedura przebiegu sesji organu kolegialnego jst zgodna z wymogami RODO

2. Monitoring wizyjny w jst

  • Obowiązek informacyjny
  • Okres przechowywania nagrań
  • Środki techniczne i organizacyjne ochrony nagrań
  • Udostępnienie nagrań

2. BIP a RODO

a) anonimizacja danych osobowych w BIP – zakres informacji podlegającej anonimizacji

b) dane osobowe w treści uchwały organu kolegialnego

c) umowa powierzenia przetwarzania danych z procesorem:

– na którego serwerach są zasoby BIP

– dostarczającym oprogramowanie do stworzenia BIP

– zapewniającym obsługą serwisową BIP

d) obowiązek wewnętrznej procedury przeglądu zasobów celem ustalenia okresu ich publikowania

e) jakie dane chronione nie powinny znaleźć się w dokumentach udostępnionych w BIP
(np. czy może zostać udostępniony numer księgi wieczystej KW w treści uchwały)?

3. Dokumentacja fotograficzna wydarzeń (festyny, święta) a ochrona danych osobowych, prawa do prywatności i wizerunku

4. System identyfikacji i monitoringu odpadów a ochrona danych osobowych

5. Wnioski o dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych

a) czym jest informacja publiczna? – warsztaty case study, praktyka orzecznicza
Informacja, iż wnioskowana informacja nie stanowi informacji publicznej – wzór

b) dostęp do informacji o wynikach naboru, wynagrodzeniu, oświadczeniu majątkowych urzędnika

6. Odmowa udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę danych osobowych – case study (przykładowo: czy starosta może odmówić udostępnienia z prowadzonej ewidencji pojazdów numeru rejestracyjnego i numeru VIN pojazdu należącego do konkretnej osoby na potrzeby złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu cywilnym?)

a) RODO

b) informacje niejawne, tajemnice chronione na podstawie ustaw szczególnych,
a związane z wykonywaniem tzw. wolnych zawodów

c) tajemnica skarbowa

d) tajemnica celna

e) tajemnica przedsiębiorstwa

f) decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej
ze względu na ochronę danych osobowych – warsztat

  • Decyzja o odmowie udostępnienia -wzór ogólny
  • Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej (informacja przetworzona, brak szczególnie istotnego znaczenia dla interesu publicznego) – wzór
  • Decyzja o odmowie udostępnienia tajemnicy przedsiębiorstwa – wzór

7. Urząd jako pracodawca – administrator danych osobowych

a) obowiązek informacyjny pracodawcy względem kandydatów oraz pracowników

b) wzór klauzuli informacyjnej dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

c) wzór klauzuli informacyjnej dla pracownika

d) teczka akt osobowych i pozostała dokumentacja pracownicza a RODO

e) służbowe dane kontaktowe, legitymacja, wizerunek pracownika a RODO

8. Postępowanie administracyjne a ochrona danych osobowych

9. „Mini audyt” procedur udostępnienia informacji publicznej
– Arkusz dla procedury udostępnienia informacji publicznej

10. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w jednostkach samorządu terytorialnego
– analiza wyników raportu NIK

11. Kontrole RODO w jst – analiza wyników kontroli oraz stwierdzonych naruszeń

12. Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych w orzecznictwie
– najnowsze orzeczenia, decyzje i stanowiska

13. Konsultacje i pytania – uczestnicy zadają pytania na bieżąco w trakcie szkolenia