Sposoby likwidacji przez powiat barier ograniczających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON – prawo/praktyka/orzecznictwo sądowe

Terminy Szkoleń

 • Kraków - 18.03.2020
 • Rzeszów - 19.03.2020
 • Lublin - 20.03.2020
 • Warszawa - 23.03.2020
 • Poznań - 01.04.2020

- potwierdzone

Zamawiam

Sposoby likwidacji przez powiat barier ograniczających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON                                                            – prawo / praktyka / orzecznictwo sądowe

 

Wykładowca –ekspert w dziedzinie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, autor licznych publikacji,w tym książkowych z tego zakresu. Problematyką osób niepełnosprawnych zajmuje się zawodowo od ponad 18 lat. Znany i ceniony trener – wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

Informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania udziału w ze w/w szkoleniu ze środków KFS na podst. art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. Poz. 674 z późn. zm.), oraz Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z dnia 14maja 2014r. Poz. 639) oraz nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.).
Wnioski wraz załącznikami dostępne są w siedzibach Urzędu Pracy oraz na stronach internetowych.

Adresaci szkolenia: pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i innych podmiotów zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych.

Program szkolenia:

I. Zakres zadań powiatu w obszarze rehabilitacji społecznej:

 • zadania o charakterze indywidualnym
 • zadania o charakterze instytucjonalnym
 • mechanizm finansowania zadań
 • beneficjenci zadań/status osoby niepełnosprawnej

II. Przegląda dotychczasowych rozwiązań:

1. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych:

 • zakres przedmiotowy dofinansowania
 • podmioty ubiegające się o dofinansowanie
 • warunki uzyskania dofinansowania

2. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

 • zakres przedmiotowy dofinansowania,
 • adresaci,
 • kryteria dofinansowania

3. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

 • zakres przedmiotowy dofinansowania
 • beneficjenci zaopatrzenia
 • warunki uzyskania dofinansowania

4. Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych:

 • definicja barier
 • podmioty ubiegające się o dofinansowanie
 • warunki uzyskania dofinansowania

5. Turnus rehabilitacyjny:

 • organizatorzy turnusów
 • uczestnicy turnusów
 • dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie

6. Usługi tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika:

 • podmioty ubiegające się o dofinansowanie
 • warunki uzyskania dofinansowania

7. Zasady zawierania umów na dofinansowanie zadań powiatu:

 • procedura wnioskowania
 • strony umowy
 • prawa i obowiązki stron
 • rozwiązanie umowy

III. Zamiana samodzielnego lokalu mieszkalnego jako specyficzny sposób likwidacji barier o charakterze architektonicznym lub technicznym:

 • zakres przedmiotowy dofinansowania
 • podmioty ubiegające się o dofinansowania
 • warunki uzyskania dofinansowania
 • procedura realizacji zadania

IV. Odpowiedzialność z tytułu przekazywania środków publicznych:

 • podmioty odpowiedzialne
 • zakres odpowiedzialności
 • rodzaje kar

V. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.