Organizacyjne i finansowe aspekty prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej i zajęć klubowych – prawo i praktyka

Terminy Szkoleń

 • Warszawa - 24.03.2020
 • Poznań - 02.04.2020
 • Toruń - 03.04.2020
 • Kraków - 15.04.2020
 • Rzeszów - 16.04.2020
 • Lublin - 17.04.2020
 • Wrocław - 20.04.2020
 • Wrocław - 20.04.2020

- potwierdzone

Zamawiam

Organizacyjne i finansowe aspekty prowadzenia                                Warsztatów Terapii Zajęciowej i zajęć klubowych                              – prawo i praktyka

 

Wykładowcaekspert w dziedzinie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, autor licznych publikacji,w tym książkowych z tego zakresu. Problematyką osób niepełnosprawnych zajmuje się zawodowo od ponad 18 lat. Znany i ceniony trener – wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

Informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania udziału w ze w/w szkoleniu ze środków KFS na podst. art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. Poz. 674 z późn. zm.), oraz Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z dnia 14maja 2014r. Poz. 639) oraz nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.).                                                                                                                                           Wnioski wraz załącznikami dostępne są w siedzibach Urzędu Pracy oraz na stronach internetowych.

Adresaci szkolenia: pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, organizatorzy Warsztatów Terapii Zajęciowej, pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

Program szkolenia:

I. Warsztaty terapii zajęciowej:

1. Organizacja działalności warsztatu terapii zajęciowej:

 • cele działalności warsztatu i jego rola w procesie rehabilitacji
 • kandydaci na uczestników i uczestnicy warsztatów – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i uczestnictwo bez wskazania do terapii zajęciowej
 • organizatorzy warsztatu
 • zasady funkcjonowania warsztatu
 • zadania i kompetencje rady programowej
 • formy rehabilitacji zawodowej uczestników warsztatu
 • sprzedaż wyrobów uczestników warsztatu
 • rada społeczna

2. Kontrola działalności warsztatu:

– formalne aspekty kontroli – uprawnienia i obowiązki członka zespołu kontrolującego i pracownika jednostki kontrolowanej

– przedmiot kontroli:

 • uczestnictwo w warsztacie
 • dokumentacja działalności warsztatu
 • kadra warsztatu
 • proces rehabilitacji społecznej i zawodowej warsztatu – indywidualny program rehabilitacji
 • koszty działalności warsztatu – dokumentacja procesu kontroli.

3. Współfinansowanie warsztatu:

 • środki PFRON;
 • obowiązki powiatu;
 • preliminarz jako plan finansowy.

4. Odpowiedzialność z tytułu przekazywania środków na działalność warsztatu:

 • zasady odpowiedzialności dysponenta środków;
 • zasady odpowiedzialności beneficjenta środków (jednostka prowadząca/wtz).

5. Ochrona danych uczestników warsztatu w świetle przepisów RODO – podstawowe elementy.

II. Zajęcia klubowe:

 • podmioty uprawnione do realizacji zajęć klubowych
 • uczestnicy zajęć
 • cel zajęć
 • zasady finansowania zajęć.

10. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.