Prawne problemy zarządzania nieruchomościami w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych – działalność techniczno – eksploatacyjna.

Terminy Szkoleń

 • Toruń - 19.02.2019
 • Katowice - 21.02.2019
 • Gdańsk - 22.02.2019
 • Warszawa - 04.03.2019
 • Lublin - 06.03.2019
 • Rzeszów - 07.03.2019
 • Kielce - 08.03.2019
 • Łódź - 13.03.2019
 • Szczecin - 14.03.2019

- potwierdzone

Zamawiam

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Administracji, zakładów gospodarki nieruchomościami i zarządców nieruchomości,

 • Towarzystw Budownictwa Społecznego,

 • Członków Zarządu spółdzielni mieszkaniowych,

 • Kierowników administracji, działów eksploatacji i działów technicznych,

 • Inspektorów nadzoru,

 • Administratorów nieruchomości.

Na szkoleniu będą omówione problemy dotyczące działalności technicznej i eksploatacyjnej uwzględniające:

– ostanie zmiany prawne

– najnowsze orzecznictwo

– praktyczne wyjaśnienie problemów

– nowe obowiązki.

Program Szkolenia

1. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w spółdzielni mieszkaniowej i we wspólnocie

mieszkaniowej

 • różne rodzaje nieruchomości,

 • zakres robót budowlanych i konsekwencje prawne,

 • zasady podejmowania decyzji,

 • udział w podejmowaniu decyzji właścicieli.

2. RODO a działalność techniczna i eksploatacyjna

 • udzielanie informacji i redakcja informacji wywieszanych na tablicach informacyjnych dotyczących działalności spółdzielni / wspólnoty mieszkaniowej,

 • nadzór nad pracownikami doręczającymi korespondencję i wykonującymi naprawy w lokalach,

 • współpraca z zewnętrznymi konserwatorami i firmami przeprowadzającymi przeglądy okresowe,

 • upublicznianie danych pracowników i „firm zewnętrznych”,

 • odpowiednie klauzule w umowach,

 • udzielanie informacji urzędom, organom ścigania, zakładom ubezpieczeń – zasady postępowania i zakres

3. Monitoring wizyjny a RODO – zmiany i ostatnie kontrole w spółdzielniach mieszkaniowych i u zarządców nieruchomości

 • kto może zakładać monitoring

 • jakie tereny można monitorować

 • kto może mieć dostęp do monitoringu wizyjnego

 • zasady zabezpieczeń

 • komu można udostępnić nagrania monitoringu i na jakich zasadach

4. Obowiązki Spółdzielni / wspólnot mieszkaniowych w zakresie umożliwienia dostępu do nieruchomości, w tym do budynków oraz infrastruktury telekomunikacyjnej:

 • wytyczne stosowania Prawa Telekomunikacyjnego i ustawy „szerokopasmowej”

 • kiedy spółdzielnia / wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do wyrażenia zgody na montaż instalacji telekomunikacyjnych w nieruchomości wspólnej

 • umowa o dostęp do budynku w celu dostarczania publicznej sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług telekomunikacyjnych – omówienie najważniejszych zapisów.

5. Stan techniczny nieruchomości, a wypadki i naprawienie szkód przez spółdzielnię i wspólnotę mieszkaniową.

6. Książka obiektu budowlanego:

 • podwójne regulacje prawne

 • zasady prowadzenia

 • zawartość

 • najczęstsze błędy

 • wpisy kontroli okresowych

 • dowód w postępowaniu sądowym i administracyjnym

7.Kontrole okresowe nieruchomości w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych:

 • specyfika

 • rodzaje

 • terminy

 • zalecenia

 • udostępnianie lokali

 • konsekwencje nieudostępnienia lokali

8. Ubezpieczenie spółdzielni i wspólnoty – zakres, wyłączenia, problemy praktyczne.

9. Uciążliwi najemcy i mieszkańcy – walka z hałasem, naruszaniem porządku, dewastacją budynków wskazówki prawne

10. Zmiany w ustawie o Ochronie Przyrody  obowiązujące od dotyczące spółdzielni / wspólnot mieszkaniowych:

 • Problemy interpretacyjne pojęć: tereny zieleni , drzewo, krzew, złom, wywrot, żywotność drzewa, zadrzewienie.

 • Do jakich czynności jest uprawniony Zarząd Spółdzielni i Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie usuwania drzew i krzewów?

 • Uprawnienia osób którym przysługują prawa do lokali w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej w zakresie usuwania drzew i krzewów – rozróżnienie wg rodzajów praw do lokali i nieruchomości na których posadowione są budynki wielolokalowe oraz stanowiących mienie ogólnospółdzielcze.

 • Odpowiedzialność firmy świadczącej usługi konserwacji zieleni.

 • Pomniki przyrody.

 • Obowiązek zawiadomienia o możliwości złożenia zastrzeżeń – problemy praktyczne.

 • Zmienione zasady i obostrzenia zabiegów pielęgnacyjnych.

 • Drzewa i krzewy zwolnione z uzyskania zezwolenia na usunięcie.

 • Postępowanie administracyjne w sprawie wydawania zezwoleń usunięcia drzew i krzewów – oględziny, dowody, decyzja administracyjna, sprzeciw, zaświadczenia i odwołanie.

 • Nasadzenia i przesadzenia.

 • Uprawnienia właściciela nieruchomości do otrzymania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych – zasady i problemy praktyczne.

 • Opłaty za usunięcie drzewa i krzewu – rodzaje, zasady wnoszenia, możliwość odroczenia, rozłożenia na raty – wskazówki.

 • Zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

 • Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni.

 • Usuwanie drzew i krzewów na terenach zabytków – uwzględnienie różnych rodzajów zabytków, kompetencje konserwatora.

 • Usuwanie drzew i krzewów na obszarze chronionym – przepisy szczególne, uzgodnienia.

 • Drzewa wywrócone i złamane – nowe obowiązki w tym zakresie.

 • Kary pieniężne za usunięcie bez zezwolenia, niewłaściwą pielęgnację, zniszczenie drzew i krzewów.

 • Kontrola organów.

11. Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej – problemy i rozwiązania praktyczne

 • Grillowanie na osiedlu –

 • Palenie tytoniu na terenie budynku

 • Instalacja gazowa

 • Kraty i zabudowy w korytarzu

12. Zasady ruchu drogowego i parkowania na nieruchomościach spółdzielni oraz wspólnot

mieszkaniowych – zmiany i nowe orzecznictwo

 • Czy spółdzielnia / wspólnota może nakładać kary za niewłaściwe parkowanie?

 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

 • Ustanowienie strefy ruchu

 • Ograniczenie wjazdu na teren spółdzielni / wspólnoty

 • Wyznaczenie miejsc parkingowych.

13. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.