Pracownicze Programy Kapitałowe – nowe wymogi.

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Pracownicze Programy Kapitałowe                 – nowe wymogi.

 

Wykładowca: pracownik ZUS – wysokiej klasy ekspert, praktyk cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń, stały współpracownik naszej firmy.

 

Celem szkolenia jest :
Przygotowanie do wprowadzenia PPK w wszystkich zakładach pracy.
Po pierwszym lipca 2019 roku każda firma zatrudniająca ponad 250 osób jest zobowiązana do zaoferowania swoim pracownikom Pracowniczych  Planów  Kapitałowych. Pracodawca, który nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o PPK w ustalonym terminie podlega karze grzywny.

Adresatami szkolenia są :
osoby zarządzające zakładem pracy , doradcy prawni, pracownicy działów kadr i płac,księgowości, wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia, które będą wdrażały PPK w swojej firmie.

 

PROGRAM SZKOLENIA.

1. Podstawa prawna.

2. Ogólne założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

3. Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych

4. Podmiot zatrudniający oraz pracodawcy wyłączeni ze stosowania ustawy.

5. Etapy wprowadzania ustawy o PPK w życie .

6. Wskazanie terminów oraz zasad obliczania wielkości zatrudnienia

7. Wybór instytucji finansowej, która utworzy rachunki PPK dla pracowników,

 • podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK
 • terminowe i prawidłowe obliczanie, pobieranie oraz przekazywanie wpłat do wybranej instytucji finansowej,
 • gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK·
 • przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonymi PPK.

8. Wysokość składek oraz zachęt w ramach PPK:

 • Wpłaty od państwa
 • Wpłaty od zatrudnionych
 • Wpłaty finansowane przez pracodawcę

9. Fundusze inwestycyjne w których będą gromadzone środki z PPK

10. Obowiązki informacyjne i administracyjne nałożone na pracodawców

11. Wskazanie dokumentacji i zakresu informacji jakie powinny zostać przekazane pracownikom

12. Inwestowanie środków w PPK w odniesieniu do wieku uczestnika.

13. PPK z punktu widzenia zatrudnionych

14. Dysponowanie oszczędnościami

 • Wypłata środków przed ukończeniem 60. roku życia
 • Dysponowanie oszczędnościami po ukończeniu 60 lat
 • Dziedziczenie środków i ich podział w przypadku śmierci uczestnika PPK
 • Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

15. Rezygnacja z PPK.

16. Zwrot środków z PPK

17. Pytania, odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.