Nowości w prawie pracy w 2019 r. w tym zmiany w Kodeksie pracy od 04.05.2019 r. oraz 07.09.2019 r.

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Nowości w prawie pracy w 2019 r.
w tym zmiany w Kodeksie pracy od 04.05.2019 r. oraz 07.09.2019 r.

 

Anna Stokłosa (LL.M.), radca prawny, wybitny specjalista prawa pracy, kadr i prawa informacji,    w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach związanych  z prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, zarówno na etapie doradztwa, jak też  w postępowaniach kontrolnych oraz sądowych..Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych  z problematyką zatrudnienia. Wysokie noty uczestników. Współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Ulga dla młodych – zasady naliczania wynagrodzenia za pracę osób do 26. roku życia,dokumentacja, zasady stosowania, obowiązki płatnika w 2019 i w 2020 ra) warunki korzystania z „ulgi dla młodych”
– przychody objęte zwolnieniem
– roczny kwotowy limit zwolnienia w 2020 r.
– osoby uprawnione do zwolnienia (zasady liczenia wieku)
– ulga dla młodych” a inne zwolnienia podatkowe
b) KUP
– na liście płac, PIT-11
– 50% KUP w 2020 r. twórców a uprawnienie do ulgi
c) zaliczka na podatek dochodowy 2020 r. a „ulga dla młodych”
– po ukończeniu przez podatnika 26 roku życia
– po przekroczeniu limitu zwolnienia

2. Zmiany do kodeksu pracy – dostosowanie do RODO – problemy praktyczne
a) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie:
– nowy katalog danych osobowych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika –                                   wzór z omówieniem
– zbieranie informacji o niekaralności kandydatów do pracy
– przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii (wrażliwych) od kandydatów
– obowiązek informacyjny względem kandydatów (wzór klauzuli informacyjnej wraz z omówieniem:
– cel ( w tym: nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych
danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku)
– podstawy przetwarzania danych osobowych
– zgoda kandydata na przetwarzanie danych i jej wycofanie a proces rekrutacyjny
– proces rekrutacyjny i rozmowa kwalifikacyjna – obowiązki i ograniczenia pracodawcy
w przetwarzaniu danych osobowych
b) Pracownik
– nowy katalog danych osobowych żądanych od pracownika
– kwestionariusz osobowy dla pracownika – wzór z omówieniem
– obowiązek informacyjny względem pracowników (wzór klauzuli informacyjnej wraz z omówieniem)
– cel (w tym: nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne
są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku)
– podstawy przetwarzania danych osobowych
– okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych pracowników i zasady ich przetwarzania,
wynikające z wprowadzonych przepisów
– wyrywkowe kontrole alkomatem na okoliczność trzeźwości po 04.05.2019 r.
c) Monitoring w zakładzie pracy
– dokumentacja monitoringu – wzór zapisów, omówienie
– ograniczenie zakresu stosowania monitoringu w zakładzie pracy oraz niezbędne uzgodnienia ze związkami
zawodowymi albo przedstawicielami pracowników – od 04.05.2019 r.
– monitoring poczty elektronicznej
– monitoring lokalizacyjny GPS

d) Orzeczenia lekarskie – zakres orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby
przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań
na badania lekarskie oraz trybu ich zwrotu

e) Ochrona danych osobowych w zakładzie pracy: listy obecności, identyfikatory,
dane zamieszczane na stronach internetowych, udostępnianie danych pracownika
podmiotom zewnętrznym

3. Zmiany w świadectwie pracy od 04.05.2019 r. oraz 07.09.2019 r.
a) oznaczenie terminu wydania świadectwa pracy w KP
b) pozew o wydanie świadectwa pracy (równoległe zmiany w Kodeksie postepowania cywilnego)
c) nowe przepisy dt grzywny za niewydanie świadectwa w terminie
d) nowy termin żądania i powództwa o sprostowanie świadectwa pracy
e) nowy wzór (omówienie) według projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

4. Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych od 04.05.2019 r. związane z RODO  oraz ochrona danych osobowych w działalności socjalnej pracodawcy
a) wymóg zmian regulaminów ZFŚS
b) dokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
c) upoważnienia do danych osobowych w zakresie ZFŚS
d) nowy obowiązek – coroczny audyt dokumentacji ZFŚS – sposób dokumentowania realizacji

5. Zmiany w Kodeksie pracy od 07.09.2019 r.
Zmiany przepisów dotyczących:
a) przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku pracy
b) mobbingu i dyskryminacji
c) uprawnień innego członka rodziny korzystającego z urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego

6. Zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r. – problemy praktyczne po roku stosowania
a. zasady prowadzenia akt osobowych pracowników
b. wybór postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej (papierowa czy elektroniczna) – wyjaśnienia
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Cyfryzacji – elastyczne podejście
c. skrócenie i wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej na przykładach
d. obowiązek informowania o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej –
wzór informacji dla pracownika
e. dokumentacja czasu pracy: wzór karty ewidencji czasu pracy oraz pozostałej dokumentacji czasu pracy,
zasady prowadzenia, przechowywania oraz wydawania

7. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia w 2020 r. – obowiązki dokumentowania, zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń od 2019 r.,odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków – zmiany od 01.12.2020 r.:
a . nowy domyślny sposób wypłaty wynagrodzenia, wzór wniosku o wypłatę do rąk własnych
b. dokumentowanie wypłaty wynagrodzenia – jak zrealizować obowiązek prowadzenia oddzielnie dla każdego
pracownika karty (listy) wypłaconego wynagrodzenia – okres przechowywania i wydawania dokumentacji
c. nowe granice i kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
d. nowe zasady dot. potrąceń z diet z tytułu podróży służbowych
e. wyższa grzywna wymierzona przez komornika pracodawcy
f. konsekwencje nielegalnego zatrudniania pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi

8. Nowe uprawnienia pracodawców wynikające z przepisów o zmianie niektórych ustaw w celu
wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców od 01.01.2019 r.:
a. ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych
na niektórych stanowiskach administracyjno-biurowych.
b. rozszerzenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę
c. nowe instrumenty kontroli zwolnień lekarskich pracowników

9. Nowy PIT- 11 od 2020 r.
a) numer informacji
b) wiersze 1 i 2 – dla opodatkowanych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych
– jakie przychody i za jaki okres należy wykazać w poszczególnych wierszach ?
c) wiersze 4,5,6 – dla opodatkowanych przychodów z umowy zlecenia, o której mowa w art.13 pkt. 8 ustawy
– jakie przychody i za jaki okres należy wykazać w poszczególnych wierszach ?
d) przychody zwolnione przez płatnika w okresie od 1.08.2019r.
e) składki ZUS (69 do 74) – zasady kwalifikacji

10. Pozostałe zagadnienia:
a) PESEL dla cudzoziemca – zasady pozyskiwania
b) PPK
— na liście płac
— nowe obowiązki
— informacyjne wobec uczestników PPK oraz instytucji finansowej
— dokumentowania
— kontrolowania wysokości kwoty wolnej od potrąceń
c) limit 30-krotności dla podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych

11. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcami

Program szkolenia będzie na bieżąco aktualizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.