Nowości w prawie pracy w 2019r. i 2020r. w tym zmiany w ZFŚS

Terminy Szkoleń

 • Olkusz - 15.01.2020
 • Wrocław - 20.01.2020
 • Katowice - 23.01.2020

- potwierdzone

Zamawiam

Nowości w prawie pracy w 2019r. i 2020r.                                                    w tym zmiany w ZFŚS

 

Anna Stokłosa (LL.M.), radca prawny, wybitny specjalista prawa pracy, kadr i prawa informacji,            w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach związanych                 z prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, zarówno na etapie doradztwa, jak też       w postępowaniach kontrolnych oraz sądowych..Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych  z problematyką zatrudnienia. Wysokie noty uczestników. Współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA

1.Zmiany do kodeksu pracy od 04.05.2019 r. dostosowanie do RODO – problemy praktyczne

1.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

a. nowy katalog danych osobowych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
b. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika
– wzór z omówieniem
c. zbieranie informacji o niekaralności kandydatów do pracy
d. przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii (wrażliwych) od kandydatów
e. obowiązek informacyjny względem kandydatów (wzór klauzuli informacyjnej
wraz z omówieniem:
f. cel ( w tym: nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych
konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku) podstawy
przetwarzania danych osobowych zgoda kandydata na przetwarzanie danych i jej wycofanie
a proces rekrutacyjny
g. proces rekrutacyjny i rozmowa kwalifikacyjna – obowiązki i ograniczenia pracodawcy
w przetwarzaniu danych osobowych

2.Pracownik
a. nowy katalog danych osobowych żądanych od pracownika
b. kwestionariusz osobowy dla pracownika – wzór z omówieniem
c. obowiązek informacyjny względem pracowników (wzór klauzuli informacyjnej
wraz z omówieniem) cel (w tym: nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie
z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym
stanowisku) podstawy przetwarzania danych osobowych
d. okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych pracowników i zasady
ich przetwarzania, wynikające z wprowadzonych przepisów
e. wyrywkowe kontrole alkomatem na okoliczność trzeźwości po 04.05.2019 r.

3. Monitoring w zakładzie pracy
a. dokumentacja monitoringu – wzór zapisów, omówienie
b. ograniczenie zakresu stosowania monitoringu w zakładzie pracy oraz niezbędne uzgodnienia
ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników – od 04.05.2019 r.
c. monitoring poczty elektronicznej
d. monitoring lokalizacyjny GPS

4.Orzeczenia lekarskie – zakres orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrotu

5.Ochrona danych osobowych w zakładzie pracy: listy obecności, identyfikatory, dane zamieszczane na stronach internetowych, udostępnianie danych pracownika podmiotom zewnętrznym,

6.Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby funkcjonowania ZFŚS od 4.05.2019 r.

2.Zmiany w świadectwie pracy

a) oznaczenie terminu wydania świadectwa pracy w KP
b) pozew o wydanie świadectwa pracy (równoległe zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego)
c) nowe przepisy dt. grzywny za niewydanie świadectwa w terminie
d) nowy termin żądania i powództwa o sprostowanie świadectwa pracy
e) nowy wzór (omówienie) według projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

3.Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych od 04.05.2019 r. związane z RODO oraz ochrona danych osobowych w działalności socjalnej pracodawcy

a) wymóg zmian regulaminów ZFŚS
b) dokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
c) upoważnienia do danych osobowych w zakresie ZFŚS
d) nowy obowiązek – coroczny audyt dokumentacji ZFŚS – sposób dokumentowania realizacji

4.Zmiany w Kodeksie pracy od 07.09.2019 r.Zmiany przepisów dotyczących:

a) przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku pracy
b) mobbingu i dyskryminacji
c) uprawnień innego członka rodziny korzystającego z urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego

5.Zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r.:

a.Nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników
b.wybór postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej (papierowa czy elektroniczna) –
wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Cyfryzacji – elastyczne podejście
c.skrócenie i wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej na przykładach
d.obowiązek informowania o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej– wzór informacji dla pracownika
e. dokumentacja czasu pracy: wzór karty ewidencji czasu pracy oraz pozostałej dokumentacji czasu pracy, zasady prowadzenia, przechowywania oraz wydawania

2.Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia w 2019 r. – nowe obowiązki dokumentowania,zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 r., odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków:

a. nowy domyślny sposób wypłaty wynagrodzenia, wzór wniosku o wypłatę do rąk własnych
b. dokumentowanie wypłaty wynagrodzenia – jak zrealizować obowiązek prowadzenia oddzielnie
dla każdego pracownika karty (listy) wypłaconego wynagrodzenia – okres przechowywania
i wydawania dokumentacji
c. nowe granice i kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
d. nowe zasady dot. potrąceń z diet z tytułu podróży służbowych
e. wyższa grzywna wymierzona przez komornika pracodawcy
f. konsekwencje nielegalnego zatrudniania pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi

3.Nowe uprawnienia pracodawców wynikające z przepisów o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców od 01.01.2019 r.:

a. ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników
zatrudnionych na niektórych stanowiskach administracyjno-biurowych.
b. rozszerzenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę
c. nowe instrumenty kontroli zwolnień lekarskich pracow

4. Najważniejsze zmiany w ust.o związkach zawodowych od 01.01.2019r i 23.08.2019 r.

a. rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych
b. podwyższenie progu reprezentatywności dla zakładowych organizacji związkowych
c. procedura weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowe
d. nowe zasady dotyczące szczególnej ochrony działaczy związkowych i dochodzenia roszczeń                   w w związku z rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy.

5. Pracownicze plany kapitałowe – podstawowe informacje o stopniowym wprowadzaniu
ustawy od 01.01.2019 r.:

a. terminarz przystępowania do PPK oraz możliwość zwolnienia z obowiązku utworzenia
b. podmioty zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK
c. zasady ustalania i odprowadzania wpłat na PPK

 • wpłata podstawowa
 • wpłata dodatkowa
 • technika odprowadzania wpłat

b. Obowiązki podatkowe oraz wobec ZUS
c. Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy
d. Umowy PPK

 • umowa o zarządzanie PPK – strony, przedmiot, skutki braku wyboru ofert
 • umowa o prowadzenie PPK – strony, przedmiot

e. zasady dysponowania środkami PPK

 • przed 60 rokiem życia
 • po 60 roku życia
 • sytuacja osobista pracownika a dysponowanie środkami (śmierć, rozwód, unieważnienie małżeństwa,sfinansowanie wkładu własnego kredytu)
 • sytuacja zawodowa pracownika a PPK – zmiana pracodawcy

2.Zasiłek macierzyński i rodzicielski oraz ojcowski – nowe dyrektywy Unii Europejskiej,
okres wdrożenia, planowane zmiany do zasad udzielania urlopów                                 związanych z rodzicielstwem

3.Ulga dla młodych – zasady naliczania wynagrodzenia za pracę osób do 26. roku życia,
dokumentacja.

4.Zmiany w prawie pracy w 2020 r. – zmiany w minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
dodatek stażowy i za wieloletnia pracę a minimalne wynagrodzenie

5.Prawo pracy i zatrudnienie cywilnoprawne – problemy praktyczne
Omówienie najnowszych orzeczeń sądowych, stanowisk organów kontrolnych i resortowych
w zakresie nawiązania i ustania stosunku pracy (ochrona przedemerytalna po 01.10.2017 r.
na przykładach), udzielania urlopów pracowniczych i innych zwolnień od pracy, zatrudnienia
w ramach umów cywilnoprawnych (w tym formy potwierdzania liczby godzin realizacji zlecenia
(planowane zmiany w o składkowaniu umów zlecenia)

6.Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcami

Program szkolenia będzie na bieżąco aktualizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.