GospodarowanieMieszkaniowym Zasobem na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Omówienie NOWELIZACJI do w/w ustawy :
– z dnia 22. 03. 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o  ochronie praw lokatorów,mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego    oraz niektórych innych ustaw  i z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości  oraz niektórych innych ustaw.

Wykładowca: Pani Henryka Bujkowska długoletni pracownik administracji państwowej zajmujący się problematyką mieszkaniową, legislator, uczestniczka prac Komisji sejmowych, prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa.  Znany i ceniony szkoleniowiec, stały współpracownik naszej firmy.

Program szkolenia
1.Zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu, najmu socjalnego lokalu oraz umowy najmu na pomieszczenie tymczasowe.

wymogi przy ubieganiu się o taki lokal lub pomieszczenie (wyjaśnienie m.in. pojęcia „zamieszkiwanie” stosowanego np. przy: ubieganiu się o najem lokalu mieszkalnego, wypowiedzeniu umów najmu z tytułu niezamieszkiwania czy też przy wstąpieniu w najem po śmierci najemcy),

2. Pozbawienie lokatora tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub pomieszczenia tymczasowego przez właściciela:

 • wypowiadanie umów najmu w tym. omówienie ostatnich zmian dot. m.in. nadmetrażu i miejscowości pobliskiej,
 • negocjacje w zakresie rozwiązania stosunku prawnego,
 • powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu.

3. Najem socjalny lokalu lub pomieszczenia tymczasowego na podstawie prawomocnego wyroku sądowego w tym:

 • skuteczność oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego powodująca wygaśnięcie obowiązku dostarczenia takiego lokalu lub pomieszczenia jak również  płacenia odszkodowania,
 • nowe zasady dotyczące wskazania pomieszczenia tymczasowego przez gminę.

4. Obowiązek osób zajmujących lokal mieszkalny lub pomieszczenie tymczasowe bez  tytułu prawnego do uiszczania odszkodowania:

 • w sytuacji nie posiadania prawomocnego wyroku sądowego orzekającego opróżnienie lokalu lub pomieszczenia tymczasowego,
 • w sytuacji, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia lokalu zamiennego lub lokalu na zasadach najmu socjalnego lokalu,
 • w sytuacji uprawnień do pomieszczenia tymczasowego.

5. Obowiązek odszkodowawczy gminy względem właściciela z tytułu niedostarczenia lokalu mieszkalnego osobom uprawnionym do najmu socjalnego lokalu lub lokalu zamiennego  oraz przysługującego im pomieszczenia tymczasowego.

6. Opłaty zależne i niezależne od właściciela.

 • uchwały rady gmin w sprawie obniżek czynszu,
 • wypowiedzenie wysokości czynszu w związku z jego podwyżką,
 • wartość odtworzeniowa lokalu ( wyliczenie),
 • weryfikacja dochodów a podwyżka czynszu.

7. Uchwały rad gmin – zmiany dokonane nowelizacją.

8. Omówienie spraw związanych z:

 • kaucją ( m.in. sposób rozliczania w zależności od okresu w jakim została ona wpłacona),
 • ulepszeniami,
 • lokalami zamiennymi: na czas koniecznej naprawy, w związku z koniecznością rozbiórki czy remontu budynku, z tytułu nadmetrażu czy planowanej sprzedaży (w tym: interpretacja definicji). Omówienie zmian w tym zakresie dokonanych nowelizacją z dnia 13 czerwca 2019 r.
 • przedawnienie roszczeń.

9. Omówienie spraw dotyczących najmu lokali na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, m.in.

 • wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy najmu przez najemcę,
 • prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu – sytuacja prawna m.in. najemców/,
 • wejście w najem po śmierci najemcy, przy uwzgl. zmian dokonanych ustawą z dnia 13.06. 2019r.
 • prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków (w tym: nabyte uprawnienia na podstawie przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 roku, ustawy Prawo lokalowe z 1959 r i 1974r. oraz ustawy z 1994 r.  o najmie lokali  mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych)
 • odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych opłat,
 • inne sprawy: np. korespondencja.

10.Omówienie spraw uregulowanych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, w tym:

 • tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wskazanie tymczasowego pomieszczenia lub noclegowni, sprawa dot. orzeczeń  sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów oraz po tej dacie,  usunięcie  ruchomości itp.,
 • problematyka związana z żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego.

11. Orzecznictwo sądowe.

12. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.