Ubezpiecznia społeczne i zdrowotne. Zasiłki chorobowe i macierzyńskie. Stan prawny na 21.11.2019r.

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w praktyce.
Stan prawny na 2019 r.”

1. W jaki sposób rozstrzyga się zbiegi tytułów do ubezpieczeń dla osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Stan prawny na 2019 r.

 1. Podstawa prawna

 2. Zmiany przepisów w zakresie rozliczania składek ZUS w zakresie umów cywilnoprawnych:

 • minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych a podstawa prawidłowych rozliczeń

 • ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

 • sumowania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla zleceniobiorców

 • jakie dokumenty powinien przedstawić zleceniobiorca, aby prawidłowo naliczyć składki ZUS

 • wniosek do ZUS o kontrolę prawidłowości naliczania składek

 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby świadczące usługi na podstawie umowy zlecenia:

 • zlecenie z własnym pracownikiem lub na rzecz własnego pracodawcy,
 • zlecenie z pracownikiem innej firmy,
 • zlecenie z pracownikami własnymi lub obcymi korzystającymi z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego,
 • zlecenie z własnym pracownikiem w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego,
 • zlecenie z emerytem/ rencistą,
 • zlecenie z osobą świadczącą usługi w ramach kilku umów zlecenia,
 • zlecenie z osobą uczącą się do 26 roku życia,
 • zlecenie dla członka Rady Nadzorczej,
 • zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
 • kontrakt menedżerski
 • zlecenie z rolnikiem zlecenie z funkcjonariuszem
 • zlecenie z duchownym

2. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne osób świadczących usługi na       podstawie umowy o dzieło:

    • dzieło z własnym pracownikiem,
• dzieło z pozostałymi osobami.

3. Przychody pracowników od których nie naliczamy składek ZUS

 • składniki wynagrodzenia od których odprowadzamy składki ZUS
 • składniki wynagrodzenia od których NIE odprowadzamy składek ZUS
 • omówienie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r.
  w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy na ubezpieczenie emerytalne
  i rentowe Dz. U. nr 161 poz. 1106 z późn. zm)

4. Nowe obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2019 r.

 • nowe dokumenty ZUS

 • podstawa prawna

 • kiedy można skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat

 • oświadczenie ZUS OSW

 • raport informacyjny ZUS RIA

 • dane w raporcie informacyjnym ZUS RIA

 • za kogo można złożyć raport informacyjny ZUS RIA?

 • obowiązki pracodawcy wobec pracowników po złożeniu raportu ZUS RIA

 • nowy raport imienny ZUS RPA

 • jak prawidłowo wypełnić nowy druk ZUS RPA

 • jak prawidłowo skorygować formularz ZUS RPA

 • zmiany w formularzu ZUS ZWUA

 • jak prawidłowo wypełnić i skorygować nowy druk ZUS ZWUA

 • jak należy liczyć 10-letni okres przechowywania dokumentacji.

 • co robić z dokumentacją pracowniczą po upływie okresu przechowywania

 • skutki nieprzekazania raportów informacyjnych

 • informacja dla pracownika i zleceniobiorcy o okresie przechowywania dokumentów pracowniczych po zakończeniu pracy.

 • inne obowiązki pracodawcy w związku ze zmianami przepisów od 2019 roku

5. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje.