DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE – według najnowszego orzecznictwa WSA i NSA – warsztaty

Terminy Szkoleń

 • Katowice - 20.02.2020
 • Kraków - 09.03.2020
 • Rzeszów - 10.03.2020
 • Lublin - 11.03.2020
 • Kielce - 12.03.2020
 • Warszawa - 13.03.2020

- potwierdzone

Zamawiam

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE
– według najnowszego orzecznictwa WSA  i  NSA
– warsztaty

 

Wykładowca- mgr prawa, praktyk, doświadczony pracownik OPS ,wykładowca w placówkach
oświatowych przedmiotów prawnych, wieloletni pracownik dodatków mieszkaniowych, egzaminator zawodowy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Ceniony i lubiany wykładowca. Współpracownik naszej firmy.

Na szkolenie prowadzone w formie warsztatów zapraszamy pracowników  Urzędów Miast i Gmin oraz Ośrodków Pomocy Społecznej, zajmujących się dodatkami mieszkaniowymi.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Procedura przyznania dodatku mieszkaniowego zgodnie z RODO?
    Jakie zmiany wprowadza ustawa o najmie z 21 kwietnia 2019 roku?

 • Czym różni się lokal socjalny od najmu socjalnego lokalu?
  Czy to oznacza że pojawią się nowe umowy najmu i jak je rozpatrywać?
 • Jakie zmiany do kodeksu postępowania administracyjnego wprowadziło RODO?
 • Czy tylko wnioskodawca podpisuje klauzulę RODO? Czy jest potrzeba podpisania dwukrotnie klauzuli przy wniosku zarówno energetycznym i mieszkaniowym skoro wnioskodawca jest ten sam?
 • Jak dostosować procedurę RODO, aby danych szczegółowych, często wrażliwych, nie ujawnić w decyzji?

2. Zasady przyznania dodatku mieszkaniowego

 • Osoby uprawnione do otrzymywania dodatku (tytuł prawny)
 • Najemcy i podnajemcy.
 • Osoby, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu.
 • Osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
 • Osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych.
 • Inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
  i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem
 • Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny
 • Dochód na osobę- pojęcie dochodu
 • Pojęcie gospodarstwa domowego- pojecie gospodarstwa domowego
 • Normatywna powierzchnia lokalu- pojęcie, osoba niepełnosprawna w lokalu
 • Wysokość dodatku
 • Ryczałt – procedura przyznania
 • Wydatki
 • Podejmowanie decyzji
 • kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
 • tytuły prawne, w tym dożywocie, umowa użyczenia, służebność,
 • rodzaje wydatków w zależności od tytułu prawnego do lokalu,
 • powierzchnia użytkowa lokalu,
 • wymagania dotyczące wnioskodawców będących właścicielami domów jednorodzinnych,
 • gospodarstwo domowe- pojęcie gospodarstwa domowego
 • ustalanie dochodu dla obliczania dodatku mieszkaniowego,
 • dochód – świadczenia nie zliczane do dochodu,
 • dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny,
 • sposób obliczania dodatku mieszkaniowego, w tym ryczałtu,
 • wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego z powodu zaległości,
 • obowiązki zarządcy wynikające z przepisów w zakresie dodatków mieszkaniowych.

Przykładowe pytania

 • wymagane dokumenty podczas składania wniosku o dodatek mieszkaniowy
 • Czy podjęcie dodatkowej pracy/wzrost dochodu przez wnioskodawcę,
  ma wpływ na wysokość jego dodatku mieszkaniowego?
 • Czy dodatek mieszkaniowy należy się tylko wnioskodawcy, czy całej jego rodzinie?
 • Meldunek a brak zamieszkiwania
 • Czy osobie, która jest w zakładzie karnym i jest właścicielem lokalu, należy się dodatek mieszkaniowy?
 • Co w sytuacji, kiedy jedna z właścicieli lokalu umiera? Czy współwłaścicielowi należy się dodatek mieszkaniowy
 • Czy możemy przyznać dodatek w przypadku, kiedy w sądzie odbywa się sprawa dziedziczenia lokalu?
 • Komu należy się dodatek mieszkaniowy, kiedy jest dwóch właścicieli?
 • Czy dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym,z tytułem prawnym do lokalu?
 • Jak wyliczyć dodatek mieszkaniowy w sytuacji, w której matka i córka mieszkają w jednym lokalu Czym różni się lokal socjalny od najmu lokalu socjalnego?
 • Jak obliczać dodatek mieszkaniowy do mieszkań wynajmowanych?
 • Jak powinniśmy postąpić w sytuacji, kiedy tytuł prawny wygasa? Czy powinniśmy rozpatrywać wniosek w sytuacji, kiedy umowa najmu jest zawarta z żoną, a wniosek o dodatek składa mąż?
 • Jak postępować w sytuacji, kiedy małżonkowie mieszkają oddzielnie i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego? Co z dochodem?
  Najem okazjonalny
 • Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy, jeśli lokal zabezpieczony jest wyrokiem sądowym?
 • Czy możemy przyznać dodatek jeśli jest tylko skierowanie na lokal?
 • osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego            i ponoszące wydatki  związane z jego zajmowaniem:
 • – Użyczenie
 • – Dzierżawa
 • – Służebność mieszkania;
 • – Korzystanie z lokalu w ramach obowiązku alimentacyjnego;
 • – Inne – umowy

3. Jakie świadczenia zaliczamy do dochodów?

 • czy zwrot podatku dochodowego za poprzedni rok przy wyliczeniu dochodu?
 • Czy osobie zajmującej tymczasowe pomieszczenie na podstawie umowy najmu z gminą przysługuje dodatek mieszkaniowy?
 • Czy zaległość w opłatach za mieszkanie z okresu przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego ma wpływ na przyznanie tego dodatku?
 • Jak wyliczyć dodatek, jeśli jednokrotnie zostanie naliczony zwrot podatku za kilka miesięcy w ciągu ostatnich trzech miesięcy?
 • Czy do dochodu zaliczamy „świadczenie za życiem”?
 • Czy „13 emerytura” wlicza się do dochodu?
 • Czy „300 plus” wlicza się do dochodu?
 • Czy należy odliczać składki ZUS i koszty uzyskania przychodu od dochodu z praktyki szkolnej?
 • Dochód z nadpłatą- czy wliczamy
 • Czy zasiłki celowe i okresowe wliczamy do dochodu?
 • Jak liczyć dochód z gospodarstwa rolnego jeśli jest on własnością obojga małżonków ale nie mieszkają wspólnie, jednocześnie nie ma ani separacji ani rozwodu? Czy powinniśmy dzielić gospodarstwo czy nie?
 • Jak liczyć dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych? Jakie dokumenty są potrzebne przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego, jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą?
 • czy wlicza się do dochodu dietę radnego lub dietę kierowcy?
 • Jakie są metody informowania o wywiadzie?
 • Ile razy należy próbować przeprowadzić wywiad środowiskowy, kiedy wnioskodawca nie otwiera drzwi? Klient nie odbiera korespondencji o planowanym wywiadzie
 • Czy wszystkie osoby pełnoletnie muszą być obecne na wywiadzie środowiskowym?
 • Czy brak wywiadu środowiskowego jest wystarczający, aby odrzucić wniosek o dodatek?
 • W jakim zakresie wykorzystywać sformułowanie „rażące dysproporcje” w celu odmowy wniosku o dodatek? Co ono dokładnie oznacza i czego dotyczy?
 • Wniosek o dodatek można odrzucić z powodu „rażących dysproporcji”. Co to oznacza w praktyce? Co zaliczamy do rażących dysproporcji?
 • Jaki sposób przeprowadzania wywiadu środowiskowego jest wystarczający? Czy można przeprowadzić wywiad telefonicznie? Dlaczego nie zawsze się go stosuje? Od czego to zależy?

4. Procedura postępowania z windykacją środków nienależnie                                    pobranych świadczeń?

 • Jak ściągać należności, kiedy osoba wnioskująca o dodatek umiera?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu dodatku mieszkaniowego w podwójnej wysokości?
 • Co oznacza dla pracownika, a co dla wnioskodawcy podpisana przy składaniu wniosku o dodatek mieszkaniowy odpowiedzialność karna?
 • Dodatek energetyczny- procedura przyznania
 • Na jaki okres przyznaje się dodatek energetyczny?
 • Komu wypłaca się dodatek energetyczny?

5. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.