TARCZA ANTYKRYZYSOWA Z JAKICH FORM WSPARCIA Z ZUS MOGĄ SKORZYSTAĆ FIRMY W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19.

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

TARCZA ANTYKRYZYSOWA
Z JAKICH FORM WSPARCIA
Z ZUS MOGĄ SKORZYSTAĆ FIRMY
W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19.

Wykładowca: pracownik ZUS – wysokiej klasy ekspert, specjalista ds. ubezpieczeń społecznych, praktyk cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA ONLINE :

I. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

1. Podstawa prawna
2. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

  • Warunki jakie musi spełnić osoba prowadząca działalność gospodarczą, aby otrzymać świadczenie postojowe.
  • Jak wypełnić wniosek RSP-D

3. Świadczenie postojowe dla osoby wykonującej umowę cywilnoprawną.

  • Warunki jakie musi spełnić zleceniobiorca, aby otrzymać świadczenie postojowe.
  • Kto wysyła wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy.
  • Jak wypełnić wniosek RSP-C

4. Wysokość świadczenia postojowego.

5. W jakim terminie należy złożyć wniosek o świadczenie postojowe

6. W jakiej formie może być wysłany wniosek o świadczenie postojowe

7. Wniosek o wypłatę świadczenia postojowego po raz kolejny.

8. Odwołanie od decyzji o odmowie wypłaty świadczenia postojowego.

II. ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS.

1. Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. dla płatników, którzy zgłosili do ubezpieczeń nie więcej niż 10 ubezpieczonych.
2. Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. dla płatników, którzy zgłosili do ubezpieczeń nie więcej niż 50 ubezpieczonych.
3. Zwolnienie ze składek dla spółdzielni socjalnych
4. Zwolnienie ze składek dla OSÓB prowadzących pozarolniczą działalność.
5. Zwolnienie ze składek dla osób duchownych.
6. Warunki jakie trzeba spełnić, aby otrzymać zwolnienie ze składek ZUS
za miesiące marzec-maj 2020 r.
7. Wysokość zwolnienia ze składek ZUS.
8. Jak wypełnić wniosek o zwolnienie ze składek RDZ
9. W jakim terminie należy złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS
10. W jakiej formie może być wysłany wniosek o zwolnienie ze składek.
11. Zwolnienie ze składek ZUS a prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
12. Zwolnienie ze składek ZUS a prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.
13. Odwołanie od decyzji ZUS o odmowie zwolnienia ze składek ZUS za miesiące marzec-maj 2020 r.

III. ULGA W OPŁACANIU SKŁADEK BEZ OPŁATY PROLONGACYJNEJ.

1. Kto może skorzystać z ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej
2. Jak wypełnić wniosek o ulgę RDU
3. W jakiej formie może być wysłany wniosek o ulgę w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej
4. Odwołanie od decyzji ZUS o odmowie przyznania o ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej

IV. ODSTĄPIENIE OD POBIERANIA ODSETEK ZA ZWŁOKĘ DLA NALEŻNOŚCI OD STYCZNIA 2020 R.

1. Kto może skorzystać z możliwości odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę dla należności od stycznia 2020 r.
2. Jak wypełnić wniosek o ulgę RDO
3. W jakiej formie może być wysłany wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności od stycznia 2020 r.
4. Odwołanie od decyzji ZUS o odmowie odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę dla należności od stycznia 2020 r.

V. ZAWIESZENIE SPŁATY UMOWY O ROZŁOŻENIE NA RATY LUB UMOWY
O ODRODZENIE TERMINU PŁATNOŚCI NA OKRES 3 MIESIĘCY.

1. Kto może skorzystać z możliwości zawieszenia spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności na okres 3 miesięcy.
2. Jak wypełnić wniosek o ulgę RDS .
3. W jakiej formie może być wysłany wniosek o możliwości zawieszenia spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności na okres 3 miesięcy.
4. Odwołanie od decyzji ZUS o odmowie możliwości zawieszenia spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności na okres 3 miesięcy.

VI. SKŁADKI ZUS OD NALEŻNOŚCI PRACOWNICZYCH W 2020 R.

1. Upominki dla pracowników w związku z jubileuszem firmy
2. Odprawy i prezenty dla pracowników odchodzących na emeryturę
3. Posiłki udostępniane dla pracowników
4. Finansowanie pracownikom dojazdu do pracy
5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
6. Świadczenia finansowane ze środków obrotowych oraz ze środków przeznaczonych na cele socjalne
7. Korzyści materialne wynikające z przepisów płacowych: pakiety medyczne ubezpieczenia grupowe, udostępnianie pracownikom mieszkań
8. Świadczenia przysługujące pracownikom w okresie pobierania świadczeń chorobowych
9. Profilaktyczne (napoje) posiłki
10. Ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży
11. Zwrot kosztów używania pojazdów niebędących własnością pracodawcy
12. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.

PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE NA BIEŻĄCO UAKTUALNIANY

W PRZYPADKU UNORMOWANIA SYTUACJI SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ STACJONARNIE W SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43 (Wyższa Szkoła HUMANITAS)