Zmiany w przepisach ZUS. Stan prawny na dzień 18.09.2017r.

Informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania udziału w w/w szkoleniu
ze środków KFS na podst. art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudenia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. Poz. 674 z późn.zm.) oraz Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznanwania
środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z dnia 14 maja 2014r.
Poz .639)

Wnioski wraz załącznikami dostępne są w siedzibach Urzędu Pracy oraz
na stronach internetowych.
Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA WKRÓTCE

Cena obejmuje wykłady, autorskie materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, konsultacje indywidualne,
Warunki uczestnictwa i rezygnacji

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza faxem lub e-mailem na nasz adres.

Po przesłaniu formularza prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia otrzymania przez nas zgłoszenia.

Kontaktujemy się w przypadku odwołania szkolenia lub innych zmian organizacyjnych.

Uwaga! W przypadku rezygnacji ze szkolenia, uprzejmie prosimy o pisemne zgłoszenie tego faktu, najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.