Zmiany w ubezpieczeniach wprowadzone przez „Konstytucję biznesu”, e-AKTA, e -ZLA, Nowy dokument ZUS RPA ZASIŁKI – chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze w praktyce.

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości, biurach rachunkowych oraz do osób odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

PROGRAM SZKOLENIA:

I SZKOLENIE OBEJMUJE ZAGADNIENIA TAKIE JAK:
1. E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja.
2. Elektroniczne zaświadczenia lekarskie e-ZLA – najważniejsze informacje i problemy w pracy
bieżącej.
3. Nowy dokument – ZUS RPA ZUS RPA.

W ramach zajęć omówione zostaną poniższe zagadnienia:

1. Zmiany w ubezpieczeniach wprowadzone przez „Konstytucję biznesu”
• Elektronizacja akt,
• Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a nowe dokumenty,
• Nowy dokument – ZUS RPA ZUS RPA.

2. Elektroniczne zaświadczenia lekarskie e-ZLA – najważniejsze informacje i problemy w pracy bieżącej.
• Podstawy prawne regulujące system E-ZLA od 01.01.2016 r.
• Pełnomocnictwo dla osób prawnych – dostęp i rozszerzenia uprawnień na koncie Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
• Konto PUE dla reprezentanta mocodawcy – ograniczenie dostępu do danych.
• Konto EPUAP – pierwszy krok do darmowego certyfikatu obsługującego E- zwolnienia lekarskie.
• Jednostkowa i zbiorcza komunikacja w systemie PUE w zakresie dokumentów E-ZLA.
• „Profil zaufany” jako darmowy certyfikat niekwalifikowany obsługujący autoryzację i wysyłkę
wniosków do ZUS (np. Z-3, Z-3a, Z-3b, Z-15, ZAS-53).
• Kontrola prawidłowości wystawiania zwolnień lekarskich.
• Błędy na dokumentach e-ZLA i podstawa anulowania zwolnienia elektronicznego.
• Archiwizacja dokumentów e-ZLA w systemie Platformy Usług Elektronicznych.
• Eksport – Import dokumentów e-ZLA pomiędzy systemem PUE ZUS a programami Kadrowo-
Płacowymi w zakresie plików xml, pdf, csv.
• Filtrowanie danych na dokumentach elektronicznych e-ZLA w PUE ZUS.
• Informacje w zakresie obsługi wniosków – usług elektronicznych dedykowanych dla płatnika składek na PUE ZUS.
• Dostęp do systemu e-ZLA z poziomu ubezpieczonego – rozwiązanie dedykowane dla wszystkich
pracowników.

II ZASIŁKI – chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze w praktyce.

1. Zasady nabywania prawa do zasiłku chorobowego
• okres wyczekiwania
• wynagrodzenie za czas choroby z art. 92 Kp
• wynagrodzenie za czas choroby dla osób powyżej 50-tego roku życia
• wysokość zasiłku
• ustalanie okresu zasiłkowego

2. Zwolnienia lekarskie
• zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich – druki ZLA / e-ZLA
• kontrola formalna zwolnień
• obniżenie wysokości zasiłku z powodu nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego
• kontrola prawidłowości wystawienia zwolnienia
• kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia

3. Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
• zasady ustalenia podstawy wymiaru
• składniki miesięczne, kwartalne i roczne (uzupełniane i w kwocie faktycznej)
• składniki nieuwzględniane w podstawie wymiaru
• zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa zasiłków
• urlop bezpłatny i wychowawczy a prawo do zasiłku chorobowego
• wypadek przy pracy oraz w drodze do i z pracy
• choroba zawodowa

4. Zastosowanie powyższych zasad w praktyce – warsztaty
– ustalanie uprawnień i wyliczanie zasiłku chorobowego na konkretnych przykładach
(konieczne kalkulatory)

5. Zasiłek opiekuńczy
• dokumentowanie prawa i zasady wypłaty
• zmiany wprowadzone w 2018 r.

6. Zastosowanie powyższych zasad w praktyce – warsztaty
• ustalanie uprawnień do poszczególnych zasiłków na konkretnych przykładach
• wyliczanie kwot zasiłków (konieczne kalkulatory)

III Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcami.