Zmiany w Przepisach ZUS. Stan prawny na dzień 26.04.2019r.

Terminy Szkoleń

  • Olkusz - 26.04.2019

- potwierdzone

Zamawiam

PROGRAM SZKOLENIA

I
1. E-AKTA ustawa dot. skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat

• podstawa prawna
• nowe obowiązki pracodawców w zakresie Ubezpieczeń Społecznych,
• kiedy można skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat
• nowe dokumenty ZUS
• oświadczenie ZUS OSW
• raport informacyjny ZUS RIA
• dane w raporcie informacyjnym ZUS RIA
• za kogo można złożyć raport informacyjny ZUS RIA?
• jak należy liczyć 10-letni okres przechowywania dokumentacji.
• co robić z dokumentacją pracowniczą po upływie okresu przechowywania
• skutki nieprzekazania raportów informacyjnych,
• obowiązki pracodawcy wobec pracowników po złożeniu raportu ZUS RIA
• nowy raport imienny ZUS ZPA
• jak prawidłowo wypełnić nowy druk ZUS RPA
• jak prawidłowo skorygować formularz ZUS RPA
• zmiany w formularzu ZUS ZWUA
• jak prawidłowo wypełnić i skorygować nowy druk ZUS ZWUA
• informacja dla pracownika i zleceniobiorcy o okresie przechowywania dokumentów pracowniczych po zakończeniu pracy.
• inne obowiązki pracodawcy w związku ze zmianami przepisów od 2019 roku

2. Zasady obejmowania ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Stan prawny na 2019 r.

I. Podstawa prawna
II . Zmiany w przepisach w zakresie rozliczania składek ZUS w zakresie umów cywilnoprawnych
III. Zasady prawidłowego zgłaszania umów cywilnoprawnych do ubezpieczeń:
• minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych a podstawa prawidłowych rozliczeń z                 ZUS
• ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń
emerytalnego i rentowych
• sumowania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla                                zleceniobiorców
• jakie dokumenty powinien przedstawić zleceniobiorca, aby prawidłowo naliczyć składki ZUS
• wniosek do ZUS o kontrolę prawidłowości naliczania składek

3. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń : umowa -zlecenie i inne tytuły

• kilka umów cywilnoprawnych w tym samym okresie
• umowa o pracę i umowa cywilnoprawna
• umowa zlecenie w osobą przebywająca na urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym
• wykonywanie umowy zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności
• umowa zlecenie z uczniem lub studentem
• umowa zlecenie z rolnikiem, funkcjonariuszem lub z duchownym
• osoby mające prawo do emerytury lub renty pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych

4. Zasady naliczania i opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Stan prawny na 2019 r.
• podstawa prawna
• wysokość składki na Fundusz Pracy i FGŚP
• obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP
• zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP
• przeliczenie podstawy wymiaru składek na Fundusz Pracy

5. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych –nowe przepisy od 01.01.2019 r.

6. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje.

 

II. Zwolnienia lekarskie wystawione od grudnia 2018 r.

1. Kiedy można wypłacić zasiłek w oparciu o zwolnienie wystawione w innej formie niż e-ZLA
2. Kontrola prawidłowości wystawienia zwolnienia.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia.
4. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje.