Procedura administracyjna w przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej – na wybranych przykładach

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Adresaci: osoby zajmujące się prowadzeniem postępowania administracyjnego oraz przygotowaniem projektu decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej

Program szkolenia:
1. Wstęp: KPA a ustawa o pomocy społecznej (zasady dotyczące procedury).

2. Wybrane rodzaje świadczeń z pomocy społecznej (świadczenie pieniężne, niepieniężne).

3. Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia (warunki formalne, strona, właściwość organu i spory o właściwość, przesłanki przyznania pomocy).

4. Postępowanie dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnego wywiadu środowiskowego.

5. Obowiązki organu i prawa strony w postępowaniu.

6. Decyzja w sprawie a możliwość jej zmiany lub uchylenia.

7. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.

Tematyka poruszana podczas szkolenia uwzględnia obowiązujące przepisy oraz orzecznictwo sądów administracyjnych. Analiza poszczególnych postępowań w ramach wybranych świadczeń z pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych), prowadzona jest na konkretnych przykładach również ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów. Omawiane są również najnowsze projekty zmian w prezentowanych zagadnieniach.