PODATEK VAT 2019/2020

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

PODATEK VAT 2019/2020

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Planowane zmiany zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności

 •  obowiązkowy split payment
 •  jakie grozić będą sankcje za niedopełnienie obowiązku opłacenia faktury w systemie                 podzielonej  płatności?
 •  zwolnienie środków z rachunku VAT
 •  wprowadzenie możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment                       więcej niż jednej faktury,
 •  wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków niż VAT zobowiązań   publicznoprawnych,
 •  pozostałe zmiany dotyczące zasad stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie   gospodarczym

2.Nowy elektroniczny wykaz zarejestrowanych podatników VAT (Biała lista podatników VAT).

 •  jakie dane podmiotów będą umieszczane w nowym wykazie udostępnionym od 1 września 2019 r.   przez szefa KAS w Biuletynie Informacji Publicznej?
 •  w jaki sposób będzie można sprawdzić kontrahenta w nowym wykazie?
 •  czy odpowiedzialność solidarna nabywcy będzie mogła być wyłączona w sytuacji gdy podatnik   dokonujący płatności zapłaci należność w wysokości powyżej 15.000 zł na rachunek inny niż   zawarty na dzień zlecenia przelewu w nowym wykazie?

3. Likwidacja i zwrot kaucji gwarancyjnej

4. Modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich                    części, poprzez likwidację warunku, żeby ich zasiedlenie nastąpiło w ramach                                  czynności  podlegającej opodatkowaniu VAT

5. Dostosowanie niektórych przepisów do obowiązku składania deklaracji podatkowych                 wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i braku możliwości                                 składania tą drogą innych dokumentów wraz z deklaracją (m.in. informacji o                                 dokonanym spisie z natury w przypadku likwidacji spółki i zaprzestania                                           działalności   przez osobę fizyczną)

6. Modyfikacja systemu korekt podatku naliczonego w przypadku, gdy podatnik VAT                         czynny podejmie decyzję o ponownym skorzystaniu ze zwolnienia podmiotowego oraz               przewidzianego  dla rolników ryczałtowych

7. Zmiana przepisów dotyczących rejestracji podatników.

8. Uzależnienie możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika VAT) faktury z tytułu                    sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na                    paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru, za pomocą którego nabywca jest                       zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej

9. Wprowadzenie sankcji za wystawienie faktury do paragonu bez NIP nabywcy oraz w                    stosunku do nabywcy – za jej ujęcie w ewidencji VAT

10. Obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego VAT – do 15%                                zaniżenia/zawyżenia VAT

 • w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej

11. Wyłączenie możliwości korzystania z podmiotowego zwolnienia z VAT przez niektóre                   grupy podatników (m.in. podatników dokonujących sprzedaży hurtowej i                                         detalicznej   części do pojazdów samochodowych i motocykli)

12. Zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za                 nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze

13.Uproszczenie polegającym na zmianie zakresu danych umieszczanych na dokumencie                wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników                                ryczałtowych (fakturze VAT RR)  oraz wprowadzeniu możliwości wystawiania i                                przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej

14.Zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego przekształconego                         pliku JPK_VAT.

15. Kasy online w praktyce księgowej i gospodarczej – najczęstsze problemy podatników                    w tym zakresie.

16. Pozostałe zmiany.

17. Przegląd orzecznictwa sądowego, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych                             wyroków TSUE oraz interpretacji podatkowych, w tym:

 • wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 maja 2019 r. w sprawia zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi
 • wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący zasad rozliczania kart paliwowych.
 • wyrok NSA dot. elektronicznego potwierdzenia

18. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.