OCHRONA PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 21 KWIETNIA 2019 WSKAZÓWKI, PROBLEMY PRAKTYCZNE STOSOWANIA NOWYCH PRZEPISÓW

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Adresaci szkolenia:

• Urząd Miast i Gmin
• Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
• Administracja i zarządcy nieruchomości
• Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów?
2. Zmiana pojęć ustawowych.
3. Najem umowny.
4. Najem ustawowy.
5. Warunki ubiegania się o zawarcie umowy najmu, podnajmu lokalu oraz najmu socjalnego lokalu
wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
6. Problemy z pojęciem „zamieszkiwanie”.
7. Umowy najmu na czas oznaczony.
8. Najem socjalny lokalu, likwidacja obowiązku wydzielania zasobu lokali socjalnych.
9. Zasady przeznaczenia lokali przez gminę na cele nie związane z pomocą mieszkaniową.
10. Nowe podstawy wypowiedzenia umowy najmu.
11. Negocjacje w zakresie rozwiązania stosunku prawnego.
12. Umowy najmu zawarte przed wejściem w życie nowelizacji a ich ważność i zasady zmiany warunków.
13. Uchwały gmin dotyczące gospodarki zasobem mieszkaniowym – treść, procedura.
14. Nowe zasady przyznawania lokali socjalnych.
15. Nowe obowiązki gmin w zakresie dochodów lokatorów.
16. Najem pomieszczenia tymczasowego w związku z prawomocnym wyrokiem sądowym.
17. Problem dewastacji lokali przez mieszkańców, niszczenia drzwi, klatek schodowych.
18. Porządek sąsiedzki oraz stosunki międzysąsiedzkie a konflikty.
19. Rozkładnie czynszu na raty, pozew i eksmisja do gorszego lokalu.
20. Obowiązek osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego do uiszczania odszkodowania.
21. Obowiązek odszkodowawczy gminy względem właściciela z tytułu niedostarczenia lokalu osobom
uprawnionym do najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego.
22. Mieszkaniowy zasób gminy a przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące najmu.
23. Zmiany w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych:
– nowa treść podstawowych pojęć,
– modyfikacja zasad wsparcia i minimalnych wymogów lokalowych,
– nowe obowiązki beneficjentów wsparcia, banków, ministra ds. budownictwa
24. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowca.