Nowości w prawie pracy w 2019 r. w tym zmiany w Kodeksie pracy od 04.05.2019 r. oraz 07.09.2019 r.

Terminy Szkoleń

 • Olkusz - 13.09.2019

- potwierdzone

Zamawiam

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Zmiany do kodeksu pracy od 04.05.2019 r. dostosowanie do RODO – problemy praktyczne

 

1 Osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

 • nowy katalog danych osobowych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika – wzór z omówieniem
 • zbieranie informacji o niekaralności kandydatów do pracy
 • przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii (wrażliwych) od kandydatów
 • obowiązek informacyjny względem kandydatów (wzór klauzuli informacyjnej wraz z omówieniem:
 • cel ( w tym: nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku)

– podstawy przetwarzania danych osobowych

– zgoda kandydata na przetwarzanie danych i jej wycofanie a proces rekrutacyjny

 • proces rekrutacyjny i rozmowa kwalifikacyjna – obowiązki i ograniczenia pracodawcy w przetwarzaniu danych osobowych

 

2. Pracownik

 • nowy katalog danych osobowych żądanych od pracownika
 • kwestionariusz osobowy dla pracownika – wzór z omówieniem
 • obowiązek informacyjny względem pracowników (wzór klauzuli informacyjnej wraz z omówieniem)

– cel (w tym: nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych

konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku)

– podstawy przetwarzania danych osobowych

 • okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych pracowników i zasady ich przetwarzania, wynikające z wprowadzonych przepisów
 • wyrywkowe kontrole alkomatem na okoliczność trzeźwości po 04.05.2019 r.

 

3. Monitoring w zakładzie pracy

 • dokumentacja monitoringu – wzór zapisów, omówienie
 • ograniczenie zakresu stosowania monitoringu w zakładzie pracy oraz niezbędne uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników – od 04.05.2019 r.
 • monitoring poczty elektronicznej
 • monitoring lokalizacyjny GPS

 

4. Orzeczenia lekarskie – zakres orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby

przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie

oraz trybu ich zwrotu

 

5. Ochrona danych osobowych w zakładzie pracy: listy obecności, identyfikatory, dane zamieszczane

na stronach internetowych, udostępnianie danych pracownika podmiotom zewnętrznym,

 

6. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby funkcjonowania ZFŚS od 4.05.2019 r.

 

II. Zmiany w świadectwie pracy

 • oznaczenie terminu wydania świadectwa pracy w KP
 • pozew o wydanie świadectwa pracy (równoległe zmiany w Kodeksie postepowania administracyjnego)
 • nowe przepisy dt grzywny za niewydanie świadectwa w terminie
 • nowy termin żądania i powództwa o sprostowanie świadectwa pracy
 • nowy wzór (omówienie) według projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

 

III. Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych od 04.05.2019 r. związane z RODO

oraz ochrona danych osobowych w działalności socjalnej pracodawcy

 • wymóg zmian regulaminów ZFŚS
 • dokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej c) upoważnienia do danych osobowych w zakresie ZFŚS.

 

IV. Zmiany w Kodeksie pracy od 07.09.2019 r.

Zmiany przepisów dotyczących:

 • przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku pracy
 • mobbingu i dyskryminacji
 • uprawnień innego członka rodziny korzystającego z urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego

 

V. Zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r.:

 • nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników
 • wybór postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej (papierowa czy elektroniczna) – wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Cyfryzacji – elastyczne podejście
 • skrócenie i wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej na przykładach
 • obowiązek informowania o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej – wzór informacji dla pracownika
 • dokumentacja czasu pracy: wzór karty ewidencji czasu pracy oraz pozostałej dokumentacji czasu pracy, zasady prowadzenia, przechowywania oraz wydawania

 

VI. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia w 2019 r. – nowe obowiązki dokumentowania, zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 r., odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków:

 • nowy domyślny sposób wypłaty wynagrodzenia, wzór wniosku o wypłatę do rąk własnych
 • dokumentowanie wypłaty wynagrodzenia – jak zrealizować obowiązek prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika karty (listy) wypłaconego wynagrodzenia – okres przechowywania i wydawania dokumentacji
 • nowe granice i kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
 • nowe zasady dot. potrąceń z diet z tytułu podróży służbowych
 • wyższa grzywna wymierzona przez komornika pracodawcy
 • konsekwencje nielegalnego zatrudniania pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi

 

VII. Nowe uprawnienia pracodawców wynikające z przepisów o zmianie niektórych ustaw w celu

wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców od 01.01.2019 r.:

 • ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na niektórych stanowiskach administracyjno-biurowych.
 • rozszerzenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę
 • nowe instrumenty kontroli zwolnień lekarskich pracowników

 

VIII. Najważniejsze zmiany w ustawie o związkach zawodowych od 01.01.2019 r. i 23.08.2019 r.

 • rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych
 • podwyższenie progu reprezentatywności dla zakładowych organizacji związkowych
 • procedura weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej
 • nowe zasady dotyczące szczególnej ochrony działaczy związkowych i dochodzenia roszczeń w związku z rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy.

 

IX. Pracownicze plany kapitałowe – podstawowe informacje o stopniowym wprowadzaniu ustawy

od 01.01.2019 r.:

 • terminarz przystępowania do PPK oraz możliwość zwolnienia z obowiązku utworzenia
 • podmioty zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK
 • zasady ustalania i odprowadzania wpłat na PPK

– wpłata podstawowa

– wpłata dodatkowa

– technika odprowadzania wpłat

 • Obowiązki podatkowe oraz wobec ZUS
 • Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy
 • Umowy PPK

– umowa o zarządzanie PPK – strony, przedmiot, skutki braku wyboru oferty

– umowa o prowadzenie PPK – strony, przedmiot

 • zasady dysponowania środkami PPK

– przed 60 rokiem życia

– po 60 roku życia

– sytuacja osobista pracownika a dysponowanie środkami (śmierć, rozwód, unieważnienie małżeństwa,

sfinansowanie wkładu własnego kredytu)

– sytuacja zawodowa pracownika a PPK – zmiana pracodawcy

 

X. Zasiłek macierzyński i rodzicielski oraz ojcowski – nowe dyrektywy Unii Europejskiej,

okres wdrożenia, planowane zmiany do zasad udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem

 

XI. Prawo pracy i zatrudnienie cywilnoprawne – problemy praktyczne

Omówienie najnowszych orzeczeń sądowych, stanowisk organów kontrolnych i resortowych w zakresie nawiązania i ustania stosunku pracy (ochrona przedemerytalna po 01.10.2017 r. na przykładach), udzielania urlopów pracowniczych i innych zwolnień od pracy, zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych (w tym formy potwierdzania liczby godzin realizacji zlecenia (planowane zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia).

 

XII. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.