Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji. (lata 2020-2022)

Terminy Szkoleń

  • ONLINE - 17.07.2020

- potwierdzone

Zamawiam

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- fundamentalne
zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji.
(lata 2020-2022)

 

 

Wykładowca: prawnik, w chwili obecnej jeden z najlepszych specjalistów z zakresu
zagadnień związanych z finansami publicznymi i kpa oraz zagadnieniami systemów kancelaryjnych.
Specjalizuje się w rozwiązywaniu szczególnie trudnych kwestii związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów szeroko pojmowanego prawa administracyjnego. Jest autorką szeregu opracowań, artykułów i programów szkoleniowych realizowanych przez najbardziej znane firmy szkoleniowe a także wyższe uczelnie. Współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Zakładu Usług Szkoleniowych przy Izbie Skarbowej w Warszawie oraz przy Izbie Skarbowej we Wrocławiu i licznych firm szkoleniowych. Jako wykładowca prowadzi szkolenia dla radców prawnych i adwokatów, ministerstw (Transportu i Budownictwa), UOKiK-u, komorników skarbowych, urzędów miast, starostw powiatowych itp. Znany i ceniony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Stały współpracownik naszej firmy.

Adresat szkolenia: pracownicy komórek wierzycielskich, pracownicy komórek egzekucji administracyjnej, sekretarze, skarbnicy, radcowie prawni organów dochodzących należności w ramach egzekucji administracyjnej.

Cel szkolenia:
celem szkolenia jest szczegółowe wyjaśnienie zmian jakie będą obowiązywać od 01.03.2020 r., 30.072020r.; 30.10.2020r.; 20.02.2021r.; 30.04.2021r.; 30.10.2021r. I 1.01.2022r. w egzekucji administracyjnej. Zmiany te związane są z koniecznością wprowadzenia w życie postanowień Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 31/14 (Dz. U. poz. 1244) dotyczącego kosztów egzekucyjnych. Z uwagi na doniosłość zmian, ich bardzo szeroki zakres jak tez konieczność ich wdrożenia w praktyce organów wierzycielskich i egzekucyjnych, już teraz konieczne staje się nabycie i pogłębienie wiedzy z tego zakresu.
Niewątpliwą korzyścią z udziału w szkoleniu będzie umiejętność prawidłowego ustalania, określania,
i egzekwowania kosztów postępowania egzekucyjnego, wypełniania dokumentacji, wydawania stosownych do okoliczności orzeczeń.

PROGRAM SZKOLENIA :

1. Nowa regulacja prawna-Wyrok z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 31/14 (Dz. U. Poz. 1244)
Trybunału Konstytucyjnego jako podstawa wielkiej nowelizacji postępowania egzekucyjnego w administracji.

2. Zmiana definicji organu rekwizycyjnego jako ułatwienie procedury dla samorządowych organów egzekucji
administracyjnej. (20.02.2021)

3. Rozszerzenie katalogu obowiązków dochodzonych w drodze egzekucji administracyjnej ( zmiana porządkowa-
dot. kosztów upomnienia i egzekucji administracyjnej)

4. Zmiana o istotnym znaczeniu dla wierzycieli- odstępstwo od zasady art. 6 § 1 upea – czynnego udziału
wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym, nakładającej na wierzyciela obowiązek podjęcia czynności
zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w sytuacji uchylania się zobowiązanego od wykonania
obowiązku tzw. czasowe odstąpienie od czynności. (20.02.2021).
Nowe wymagania dotyczące oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu zobowiązanego
(30.07.2020).

5. Art. 7 a – nowe zasady współpracy w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym pomiędzy
wierzycielem, organem egzekucyjnym i dłużnikiem zajętej wierzytelności. (20.02.2021).

6. Zmiany w upomnieniach- art. 15- dookreślono dane, które winno zawierać upomnienie będące wezwaniem do
wykonania obowiązku przez zobowiązanego poprzedzającym wszczęcie egzekucji administracyjnej,
przedawnienie kosztów upomnienia (30.07.2020 i 20.02.2021).

7. Wprowadzenie dla organów egzekucyjnych wskazanych w art. 19 § 2,4.7 i 8 upea uprawnienia do stosowania
sposobów zabezpieczenia w zakresie określonym w art. 32a § 3 i art. 35 § 2.(30.07.2020)

8. Wprowadzenie nowego rodzaju postanowienia dla organów egzekucji administracyjnej.(30.07.2020)

9. Wprowadzenie możliwości doręczania odpisów tytułów wykonawczych i pozostałej korespondencji
zobowiązanemu przez pracowników organu egzekucji.

10. Wprowadzenie definicji postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej i ich wpływ na ustalenie
momentu powstania obowiązku uiszczenia opłaty manipulacyjnej, określenie momentu wszczęcia
postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej sensu stricto – art. 26 (30.07.2020 i 20.02.2021).

11. Zmiany w zakresie ustalania właściwości miejscowej organów uprawnionych do stosowania środków egzekucji administracyjnej (30.07.2020)

12. Tytuły wykonawcze, dalsze tytuły wykonawcze, tytuły jednolite,kolejne tytuły wykonawcze, zmienione tytuły wykonawcze, wnioski egzekucyjne- wprowadzenie nowych elementów do treści tytułów, obowiązki wierzycieli w zakresie przekazywania informacji dotyczących majątku i innych danych zobowiązanego do organu egzekucji (30.07.2020 ;20.02.2021 i 30.04.2021).

13. Nowe zasady egzekucji z majątku zobowiązanego i majątku jego małżonka-uchylenie art.27c upea-wprowadzenie w to miejsce nowej regulacji art. 27e upea, sprzeciw małżonka zobowiązanego,
prawa małżonka zobowiązanego ( 30.07.2020) .

14. Dochodzenie należności z przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, Sprzeciw
przysługujący właścicielowi rzeczy lub posiadaczowi prawa majątkowego ( 30.07.2020)

15. System teleinformatyczny wykorzystywany do przekazywania naczelnikowi urzędu skarbowego wniosków egzekucyjnych, tytułów egzekucyjnych i informacji (30.07.2020)

16. Rezygnacja z zaokrąglania należności pieniężnych, odsetek z tytułu niezapłacenia tej należności w terminie i kosztów egzekucyjnych (20.02.2021).

17. Zmiany w przesłankach nieprzystąpienia do egzekucji i doprecyzowanie definicji organu mogącego  skorzystać z tej procedury (20.02.2021).

18. Obowiązki informacyjne wierzycieli – art. 32aa upea (30.07.2020).

19. Zmiany w procedurze w sprawach z zarzutów ( zarzuty rozpatruje wierzyciel, żądanie umorzenia egzekucji,skutki wniesienia zarzutów, wyłączenie możliwości umorzenia postępowania egzekucyjnego pomimo wygaśnięcia obowiązku w całości albo w części] ) – art. 34 i nast. upea (30.07.2020 i 20.02.2021).

19. Fundamentalne zmiany w zakresie skarg na czynności organu egzekucji administracyjnej -art. 54; art. 54a i art. 54b upea (30.07.2020).

20. Zmiany w procedurze dotyczącej zawieszenia postępowania egzekucyjnego (30.07.2020 i 20.02.2021)

20.Zmiany w art. 59 upea- zmiany w katalogu przesłanek do umorzenia postępowania egzekucyjnego, możliwość
umorzenia postępowania egzekucyjnego przed wszczęciem egzekucji przez wierzyciela dokumentowanie nie postanowieniem lecz adnotacją służbową (30.07.2020 i 20.02.2021).

21. Zmiany w art. 61 upea- nowe zasady ponownego wszczynania postępowania egzekucyjnego w administracji (20.02.2021).

22. Zmiany w procedurze zbiegu egzekucji- art. 62 i nast. Upea ( 30.07.2020).

23. Rewolucyjne zmiany w zakresie naliczania kosztów postępowania egzekucyjnego art.64 i nast. Upea (20.02.2021):

23.1. Wprowadzenie zasady dochodzenia kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji po wygaśnięciu obowiązku dochodzonego w postępowaniu.

23.2. Wprowadzenie możliwości spłaty zaległości przez inne niezobowiązane osoby ( męża, żonę itd.).

23.3. Opłata manipulacyjna- wyłącznie stawki kwotowe, przesłanki niepobrania opłaty

23.4. Opłata egzekucyjna- pobranie w wysokości proporcjonalnej do wyegzekwowanych środków pieniężnych,wdrożenie zasady obowiązku uiszczenia opłaty egzekucyjnej w zależności od efektów czynności egzekucyjnych, wprowadzenie górnej granicy naliczanej opłaty za czynności podjęte w postępowaniu egzekucyjnym 10% wyegzekwowanych należności pieniężnych, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia, nie więcej jednak niż 40 000 zł .

23.5. Rezygnacja z opłat za niektóre czynności egzekucyjne- asysta Policji- zmiana charakteru opłaty na wydatki.

23.6. Opłaty za czynności egzekucyjne w egzekucji obowiązków niepieniężnych.

23.7. Zmiana katalogu wydatków egzekucyjnych.

23.8. Fundamentalna zmiana – przedawnienie kosztów postępowania egzekucyjnego.

23.9. Fundamentalna zmiana – nieobciążanie wierzycieli działających w ramach państwowej jednostki budżetowej lub są państwową jednostką budżetową kosztami egzekucji.

23.10.Uregulowanie podziału kosztów egzekucyjnych – czyli któremu organowi egzekucyjnemu i w jakich przypadkach koszty egzekucyjne przypadają.

23.11.Określono organ na rzecz którego przypadać będą wyegzekwowane koszty egzekucyjne w egzekucji należności z tytułu „opłaty śmieciowej”.

23.12. Procedura zwrotu zobowiązanemu lub wierzycielowi kosztów egzekucyjnych wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli po pobraniu tych kosztów okaże się, że wszczęcie lub prowadzenie egzekucji administracyjnej było niezgodne z prawem, w szczególności jeżeli w chwili wyegzekwowania lub uzyskania kosztów egzekucyjnych postępowanie egzekucyjne podlegało umorzeniu.

23.13. Zmiana w art. 64 e upea- zmiana przesłanek umorzenia kosztów postępowania egzekucyjnego.

23.14. Zmiany w art. 64f upea- doprecyzowano zasady udzielenia ulg w postępowaniu w sprawie o koszty postępowania egzekucyjnego.

23.15. Zmiany w art. 115 upea- zmiany w zakresie zasad podziału wyegzekwowanych kwot w ramach egzekucji administracyjnej.

23.16. Zmiany w kosztach postępowania zabezpieczającego.

23.17. Zniesienie opłaty komorniczej, zmiany w wydatkach i opłatach związanych z przekazaniem wierzycielowi należności lub przedmiotu.

24. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.