KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – procedura postępowania administracyjnego z ochroną danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego postępowania.

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
– procedura postępowania administracyjnego z ochroną danych osobowych
przetwarzanych w ramach prowadzonego postępowania.

 

Wykładowca: Małgorzata Czartoryska prawnik, specjalista z zakresu zagadnień związanych z finansami publicznymi i kpa oraz zagadnieniami systemów kancelaryjnych.
Specjalizuje się w rozwiązywaniu szczególnie trudnych kwestii związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów szeroko pojmowanego prawa administracyjnego. Jest autorką szeregu opracowań, artykułów i programów szkoleniowych realizowanych przez najbardziej znane firmy szkoleniowe a także wyższe uczelnie. Współpracownik Izby Skarbowej w Warszawie i we Wrocławiu. Wykładowca licznych szkoleń dla radców prawnych i adwokatów, ministerstw (Infrastruktury i Budownictwa), UOKiK-u, komorników skarbowych, urzędów miast, starostw powiatowych itp.
Znany i ceniony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Stały współpracownik naszej firmy.

 

Program szkolenia:

1. Co ostatnio procedowano w KPA. Omówienie nowelizacji Kodeksu postępowania                  administracyjnego z dnia 4 maja 2019 roku wprowadzonych ustawą  z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w  związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. KPA jako podstawowy akt procesowy. Charakterystyka KPA.

3. Sprawa administracyjna-sprawa indywidualna-konkretyzacja sprawy administracyjnej.

4. Zakres stosowania przepisów KPA (czyli do czego się je stosuje).

5. Zakres obowiązywania – wyłączenia

 • 5.1. Zakres obowiązywania – wyłączenia bezwzględne
 • 5.2. Zakres obowiązywania – wyłączenia względne

6. Zasady ogólne postępowania administracyjnego

 • Zasada praworządności- art. 6 KPA i art. 7 KPA inprincipio;
 • Zasada prawdy obiektywnej- art. 7 KPA
 • Zasada uwzględniania z urzędu interesu społecznego (grupowego) oraz słusznego interesu obywatela (indywidualnego) (z artykułu 7);
 • Zasada korzystnej interpretacji dla stron postępowania-art.7a KPA;
 • Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania administracyjnego-art.7b KPA;
 • art.8 KPA-zasada pogłębiania zaufania stron do organów prowadzących postępowanie administracyjne oraz skorelowane z nią zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasadę równego traktowania(wart.8 i 8ak.p.a.);
 • Zasada udzielania inf.(pomocy prawnej) stronom oraz innym uczestnikom postępowania(art. 9)
 • Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym-art 10 KPA;
 • Zasada szybkości i prostoty postępowania- art. 12 KPA;
 • Zasada ugodowego rozstrzygania spraw w postępowaniu administracyjnym art.13 KPA;
 • Zasada pisemności-art 14 KPA;
 • Zasada dwuinstancyjności—art.15 KPA;
 • Zasada ostateczności/prawomocności orzeczeń administracyjnych-art. 16KPA.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych w zakresie postępowania administracyjnego
  najnowsze orzecznictwo SA w zakresie zasad ogólnych.

7. Pozakodeksowe zasady ogólne postępowania administracyjnego.

8. Pojęcie organu według KPA i jego właściwości. Wyłączenie pracownika organu.Wyłączenieorganu.Orzeczenia sądów. Organ prowadzący sprawę administracyjną jako Administrator Danych  Osobowych. Podmiot przetwarzający, powierzenie  a udostępnienie danych osobowych w  postępowania administracyjnym

9. Strony, podmioty na prawach strony i uczestnicy postępowania. Badanie przymiotu             strony-Orzeczenia  sądów. Strona jako podmiot danych osobowych. Prawa stron                   postępowania administracyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

10. Organizacja społeczna.

11. Prokurator.

12. Rzecznik Praw Obywatelskich.

13. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym. Pełnomocnictwo w formie                                  dokumentu elektronicznego

14. Terminy w postępowaniu administracyjnym i terminy załatwiania spraw.                                        Termin do realizacji praw podmiotów danych osobowych.

15. Terminy w postępowaniu uproszczonym.

16. Tryb zawiadamiania o zmianie terminu do załatwienia sprawy (art.36 i nast. KPA)/
       ponaglenie – orzecznictwo.

17. Doręczanie dokumentów elektronicznych. Doręczanie za pośrednictwem kanałów
       teleinformatycznych.

18. Doręczenia elektroniczne – podmioty publiczne. E-doręczenia, UPO.

19. Pozostałe formy doręczeń: Zawiadomienie poprzez obwieszczenie znaczna liczba osób
       w postępowaniu.

20. Doręczenia-wybrane orzeczenia sądów administracyjnych.

21. Wszczęcie postępowania.

22. Obowiązki wynikające z RODO w postępowaniu administracyjnym                                               – art. 13 i art.14 RODO.

23. Podanie. Skuteczne żądanie. Podanie w formie dokumentu elektronicznego.
       Poświadczenie przyjęcia podania. Braki formalne podania i ich uzupełnianie.

24. Dowody i postępowanie dowodowe. Zasada czynnego udziału strony                                              w postępowaniu dowodowym.

25. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony postępowania                                                               -odpowiednik in dubio pro reo.

26. Zasady ogólne postępowania dowodowego.

27. Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem.

28. Udostępnianie akt sprawy.

29. Zawieszenie postępowania (art. 97 – 103 KPA).

30. Decyzje:

 • Obowiązek poinformowania strony o niespełnieniu przesłanek do wydania decyzji                         (art. 104a k.p.a.).
 • Elementy decyzji;
 • Elementy decyzji – podstawa prawna, uzasadnienie;
 • Elementy decyzji – uzasadnienie faktyczne i prawne;
 • Elementy decyzji – pouczenie o prawie do odwołania i o prawie do zrzeczenia   się odwołania podpis;
 • Rektyfikacja decyzji.
 • Orzeczenia sądów administracyjnych

31. Umorzenie postępowania:

 • Związanie treścią orzeczenia;
 • Błędy organu na rozpatrywane na korzyść strony postępowania;
 • Ugoda;
 • Milczące załatwienie sprawy;
 • Postępowania uproszczone.

32.    Postanowienia:

 • Rodzaje postanowień;
 • Zażalenie (art. 127 i nast. k.p.a.).

33. Samokontrola organu I instancji (art. 132 k.p.a)                                                                                      –  Orzeczenia sądów administracyjnych.

34. Rozstrzygnięcia organu odwoławczego (art. 138);                                                                                    orzeczenia sądów administracyjnych

35. Wznowienie postępowania:

 • Orzeczenia w postępowaniu o wznowienie.

36. Stwierdzenie nieważności (art. 156 i nast.).

37. Nadzwyczajny tryb uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej (art. 154, 155).

38. Kontrola wykonania decyzji – art. 162.

39. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji.

40. Skutki wadliwości decyzji.

41. Administracyjne kary pieniężne.

42. Europejska Współpraca Administracyjna.

43. Sprzeciw od decyzji wydanej w trybie art. 138 §2 KPA- art. 64a ppsa.

44. Podmioty postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń                                                          – tryb wydawania zaświadczeń

45. Skargi i wnioski – zakres zastosowania przepisów.

46. Kwalifikacja pisma do postępowania skargowo -wnioskowego

47. Skarga, wniosek – wymagania formalne

48. Załatwienie skarg i wniosków.

49. PUDO i postępowania prowadzone przez PUODO- kontrola, postępowanie                                  administracyjne, kary i ich egzekucja

50. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.