KIEROWCA I KIERUJĄCY W FIRMIE ZATRUDNIENIE OD A DO Z : CZAS PRACY, DOKUMENTACJA , ODPOWIEDZIALNOŚĆ WARSZTATY, WZORY , WYJAŚNIENIA

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia
KIEROWCA I KIERUJĄCY W FIRMIE
ZATRUDNIENIE OD A DO Z 
CZAS PRACY, DOKUMENTACJA , ODPOWIEDZIALNOŚĆ WARSZTATY, WZORY , WYJAŚNIENIA

 

Anna Stokłosa (LL.M.), radca prawny, wybitny specjalista prawa pracy, kadr i prawa informacji,w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracyi Ubezpieczeń Społecznych UJ. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie praktyczne,zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych oraz sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia. Wysokie noty uczestników. Współpracownik naszej firmy.

 

Szkolenie skierowane do pracodawców zatrudniających kierowców zawodowych, ale również do tych, którzy zatrudniają pracowników kierujących pojazdem,nawet sporadycznie.

Szkolenie stanowi warsztat zatrudnienia pracownika – omawia na wzorach z przykładami prawidłowych zapisów dokumentację – kierowcy i kierującego, omawia szczegółowo zagadnienia planowania, dokumentowania i rozliczania czasu pracy kierowcy zawodowego i pracownika kierującego, przedstawia zasady odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie (samochód, przewożony towar). W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane najnowsze orzeczenia dot. kierowców i osób kierujących, które wpływają na prawa i obowiązki pracodawcy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Kierowca i kierujący –dokumentacja kadrowa

a) obowiązki wynikające z ogólnych przepisów prawa pracy

– jak określić miejsce pracy w umowie o pracę

b) obowiązki szczególne dotyczące wyłącznie kierowcy

– ustalenie posiadanych kwalifikacji

– zakres badań lekarskich

– zakres obowiązków kierowcy

– informacja o przepisach z zakresu czasu pracy

– oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu kierowcy

– oświadczenie / zaświadczenie o niekaralności

c) zatrudnienie kierowcy na innej podstawie prawnej

– umowy cywilnoprawne

-„samozatrudnienie”

2. Regulacja prawna czasu pracy kierowców i kierujących

a) Ustawa o transporcie drogowym

b) Ustawa o czasie pracy kierowców

c) Kodeks pracy

d) Rozporządzenie 561/2006 WE

e) Umowa AETR

3. Czas pracy kierowcy i kierującego – planowanie

a) Który system czasu pracy wybrać: podstawowy, równoważny czas pracy, przerywany czas pracy,

Zadaniowy czas pracy, mieszany czas pracy

b) odpoczynek dobowy i tygodniowy

c) praca w godzinach nadliczbowych

– dopuszczalność i forma polecenia służbowego

– rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych

– dzienne, tygodniowe i roczne limity

– praca w dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy

d) praca w porze nocnej

e) praca w niedziele i święta

f) dyżur i dyspozycja

4. Okresy prowadzenia i przerwy w prowadzeniu – planowanie

a) planowanie przewozu drogowego dla jednego kierowcy – ćwiczenie

b) załoga – definicja efektywność pracy załogi (2 kierowców),

c) planowanie przewozu drogowego dla załogi – ćwiczenie

d) odpoczynek

– dzienny i jego rodzaje

– odpoczynek w załodze

– odpoczynek tygodniowy

5. Podróże służbowe, transport międzynarodowy

a) należności z tytułu krajowych podróży służbowych

b) należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych

c) podróż służbowa a delegowanie – praktyka państw członkowskich UE

d) wymogi pracodawcy względem kierowcy świadczącego usługę transportu międzynarodowego

e) Pakiet Mobilności – założenia, obecny postęp prac

6. Dokumentowanie czasu jazdy i czasu pracy kierowcy i kierującego

a) Informacja o przepisach dotyczących czasu pracy kierowców

b) Informacja o dodatkowym zatrudnieniu

c) Potwierdzanie obecności w pracy

d) Zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu („ urlopówka ”)

e) Ewidencja czasu pracy kierowcy i kierującego:

– obowiązek prowadzenia ewidencji,

– forma ewidencji,

– okresy przechowywania zapisów z urządzenia rejestrującego,

– zagrożenia związane z brakiem ewidencji

f) Obowiązki związane z tachografami:

– obowiązki pracodawcy oraz kierowcy,

– odpowiedzialność kierowcy i przewoźnika

7. Organy kontrolne i ich uprawnienia

a) zasady ogólne dotyczące kontroli – organy uprawnione, zakres kontroli, częstotliwość, książka

kontroli,miejsce i czas przeprowadzenia kontroli, sprzeciw wobec przeprowadzenia kontroli

b) kontrola Inspekcji Transportu Drogowego

– zasady prowadzenia kontroli przez ITD.

– kary pieniężne nakładane na przewoźników drogowych

– odpowiedzialność kierowcy

– odpowiedzialność zarządzającego transportem

c) kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

8. Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie w postaci samochodu

9. Najważniejsze orzeczenia i stanowiska ETS, sądów krajowych, organów kontrolnych w zakresie

czasu pracy kierowców i kierujących – przegląd, omówienie, konsekwencje

10.Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.