Czas pracy.

Terminy Szkoleń

 • Olkusz - 30.09.2019

- potwierdzone

Zamawiam

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Systemy czasu pracy – jaki system wybrać?

 

II. Czas pracy w treści regulaminu pracy – wpływ treści zapisów na czas pracy pracownika

1. Postanowienia obligatoryjne regulaminu pracy w zakresie czasu pracy

 • wybór systemu czasu pracy – praktyczne wskazówki
 • okres rozliczeniowy – praktyczne wskazówki
 • pora nocna (w tym pora nocna kierowców)
 • potwierdzanie obecności w pracy
 • warunki przebywania na terenie zakładu w czasie pracy, przed jej rozpoczęciem i po jej zakończeniu

– wyjścia prywatne

– zasady przebywania przez pracowników na terenie zakładu poza godzinami pracy

 • usprawiedliwianie nieobecności

– zwolnienie uprawniające do prawa do wynagrodzenia

– zwolnienie, za które pracodawca wystawia zaświadczenie o wysokości utraconego zarobku

– dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika

 

2. Postanowienia fakultatywne regulaminu pracy

 • niedziela i święto
 • zmiana rocznego limitu godzin nadliczbowych
 • okresy wliczane do czasu pracy, w szczególności przerwy w pracy:

– 15-minutowa przerwa

– dodatkowa przerwa dla pracownika niepełnosprawnego

– przerwa od pracy przed monitorem (czy praca przed laptopem uprawnia do przerwy)

– przerwa na lunch

– przerwa na karmienie dziecka piersią

– przerwy dla pracowników niepełnosprawnych

 • praca zmianowa
 • wyjścia w celu załatwienia spraw prywatnych

 

III. Czas pracy w regulaminie wynagradzania

1. Inne zasady rozliczania nadgodzin

2. Ryczałty za noce lub nadgodziny

3. Wyższe dodatki nocne

4. Dodatki zmianowe i świąteczne

5. Zasady rekompensaty dyżurów pełnionych przez pracowników

6. Wynagrodzenie za wezwanie do sądu/prokuratury itd.

 

IV. Czas pracy w treści umowy o pracę

1. Podstawowe elementy umowne dotyczące każdego pracownika

2. Limit godzin ponadwymiarowych niepełnoetatowców, którego przekroczenie uprawnia do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych (czy zapis należy wprowadzić do umów pracowników samorządowych)

 

V. Harmonogram czasu pracy – praktyczne warsztaty

1. Harmonogramy czasu pracy w różnych systemach czasu pracy – przykłady

 • harmonogram w systemie podstawowym (8 godzin w czasie podstawowym, nierównomierny rozkład czasu pracy)
 • harmonogram w 4-brygadówce
 • harmonogram w ruchu ciągłym
 • harmonogram w systemie równoważnego czasu pracy do 12 godzin
 • harmonogram w systemie równoważnego czasu pracy do 16 godzin
 • harmonogram w systemie równoważnego czasu pracy do 24 godzin
 • harmonogram w systemie skróconego tygodnia pracy
 • harmonogram w systemie weekendowym
 • harmonogram w systemie przerywanym

2. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy: czy istnieje prawny obowiązek ustalenia? Na jaki okres  muszą być tworzone? sposób ogłoszenia harmonogramu. modyfikacja obowiązującego harmonogramu;  najczęstsze błędy pracodawców; konsekwencje błędów

 • wymiar czasu pracy
 • planowanie dni roboczych
 • odpoczynek dobowy i doba pracownicza
 • odpoczynki tygodniowe (35-godzinne i skrócone 24-godzinne)
 • rekompensata skrócenia odpoczynku dobowego i tygodniowego według orzecznictwa SN, kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego?
 • dni wolne od pracy
 • co czwarta niedziela wolna od pracy
 • nierównomierny rozkład czasu pracy
 • harmonogram czasu pracy niepełnoetatowca
 • harmonogram czasu pracy pracownika niepełnosprawnego

 

VI. Czas pracy i lista obecności (wymogi PIP, GIODO)

1. Lista obecności

 • obowiązek prowadzenia list obecności
 • godziny przyjścia / wyjścia
 • inne sposoby dokumentowania przybycia i obecności w pracy
 • przyczyna nieobecności w pracy na liście nieobecności

2. Czas pracy pracownika

 • odbywającego podróż służbową

 • uczestniczącego w obowiązkowych i rozwojowych szkoleniach pracowniczych

 • uczestniczącego w spotkaniach integracyjnych

 • zwolnionego na czas badań lekarskich

 • podnoszących kwalifikacje zawodowe

 

VII. Ewidencja czasu pracy

1. Sposób wypełniania ewidencji

2. Ewidencja a dyżury pracownicze

3. Ewidencja a podróże służbowe

4. Ewidencjonowanie przerw w pracy

5. Ewidencjonowanie minut pracy

6. Rodzaj nieobecności w pracy w ewidencji czasu pracy

7. Kilka rodzajów nieobecności w ciągu dnia pracy

8. Skutki nieprowadzenia ewidencji

 

VIII. Wnioski pracowników – wzory

 • wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy – wzór
 • wniosek o ruchomy czas pracy – wzór
 • wniosek o system weekendowy – wzór
 • wniosek o system skróconego tygodnia pracy – wzór
 • wniosek o wyjście prywatne – wzór
 • wniosek o odbiór czasu wolnego za nadgodziny – wzór
 • wniosek o poinformowanie PIP o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy – wzór
 • wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy – wzór
 • wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego – wzór

 

IX. Polecenia pracodawcy – wzory

1. Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych – wzór

2. Polecenie odbioru czasu wolnego za nadgodziny bez wniosku pracownika – wzór

3. Polecenie odbioru dnia wolnego za niedzielę (święto) – wzór

4. Polecenie pełnienia dyżuru – wzór

5. Polecenie odbycia podróży służbowej – wzór

 

X. Uzgodnienia pracodawca – pracownik dotyczące czasu pracy

1. Przydział zadań w zadaniowym czasie pracy – wzór

2. Uzgodnienie z pracownikiem odbioru dnia wolnego za sobotę – wzór

3. Zgoda na pracę w godzinach nadliczbowych/nocnych, zatrudnienie w przerywanym systemie czasu pracy, delegowanie poza stałe miejsce wykonywania pracy przez pracownika opiekującego się dzieckiem – wzór

 

XI. Podróż służbowa a czas pracy

1. Podstawowe pojęcia związane z podróżami służbowymi

 • czas trwania podróży służbowej
 • podróż służbowa a oddelegowanie
 • polecenie wyjazdu służbowego
 • miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej i zagranicznej.

2. Podróż służbowa a czas pracy (kluczowe: miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę)

3. Podróż służbowa kierowcy: miejsce wykonywania pracy, czas pracy

4. Rozliczenie podróży służbowej

 • zasady obliczania wysokości diet w delegacjach krajowych i zagranicznych
 • zwrot kosztów przejazdów i dojazdów
 • zwrot kosztów noclegów
 • podróż służbowa prywatnym samochodem pracownika –zasady rozliczania
 • zasady dokumentowania wydatków związanych z podróżą służbową.
 • terminy i zasady rozliczania kosztów podróży służbowej
 • kursy walut stosowane do rozliczania zagranicznych podróży służbowych
 • podróż służbowa a przychody pracownika
 • podróż służbowa a koszty pracodawcy

5. Podróż służbowa zleceniobiorców.

 

XII. Praca w godzinach nadliczbowych

1. Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

2. Ograniczenie pracy w godzinach nadliczbowych – obligatoryjne, fakultatywne

Godziny nadliczbowe

 • dobowy, tygodniowy, miesięczny i roczny limit godzin nadliczbowych

 • wyliczenie godzin nadliczbowych dobowych

 • wyliczenie godzin nadliczbowych średniotygodniowych

 • pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy – godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe

 • ewidencjonowanie pracy w dniu wolnym oraz ewidencjonowanie nieobecności w dniu udzielonym w zamian za pracę w dniu wolnym

 • modyfikacja obowiązującego harmonogramu ze względu na pracę w nadgodzinach

3. Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych

 1. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa SN

 2. rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym – na wniosek pracownika i z inicjatywy pracodawcy, w bieżącym i kolejnym okresie rozliczeniowym

 3. miarkowanie wynagrodzenia za nadgodziny w sporach sądowych

 4. bieg terminu przedawnienia wynagrodzenia za nadgodziny wg orzeczeń SN

4. Tzw. nienormowany czas pracy

 • pracownicy wykonujący pracę w nienormowanym czasie pracy

 • rekompensata za pracę poza normalnymi godzinami pracy

 • godziny nadliczbowe kadry kierowniczej wg orzeczeń SN

 

XIII. Czas pracy a wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych: jak SN rozumie „normalne wynagrodzenie” z pracę w godzinach nadliczbowych – które premie bierze się pod uwagę?

 • dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych: jak SN rozumie „wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania” – czy dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy obliczania dodatku za nadgodziny?

 • wynagrodzenie za nadgodziny średniotygodniowe przy dłuższym niż miesięczny okresie rozliczeniowym

 • Wpływ siatki płac na wynagrodzenie za nadgodziny

 • Ryczałt za godziny nadliczbowe ( zasady stosowania ryczałtu, sposób wprowadzania ryczałtu, kalkulacja wysokości ryczałtu, ryczałt za nadgodziny a nieobecność pracownika – stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy)

 • Wpływ udzielania czasu wolnego w zamian za nadgodziny na wynagrodzenie

 • rekompensata w tym samym / innym miesiącu

2. Wpływ wyjść prywatnych na wynagrodzenie

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe pracowników niepełnoetatowych

4. Wynagrodzenie za pracę w nocy

5. Wynagrodzenie za dyżur

6. Wynagrodzenie za przerwy w systemie przerywanym

XIV. Czas pracy kadry kierowniczej

1. Ewidencja czasu pracy

2. Praca w ponadnormatywnym czasie pracy.

3. Wybór systemu czasu pracy.

XV. Pytania: szkolenie ma wymiar praktyczny, uczestnicy zadają pytania w trakcie trwania szkolenia. Na zakończenie przewidziany dodatkowy czas na indywidualne konsultacje.